Bios USR shell

Zdrojový kód

3   5b00      *s
4   5b00      ;==============================================================;
5   5b00      ;== Verzia ** == Bios USR shell = 30.03.1997 Busy software ==;
6   5b00      ;==============================================================;
7   5b00      *z!
8   5b00      verzia =  14
9   5b00          org #8000        "usr" USR sluzby
10   8000      z
11   8000 1810    getver jr  getvx        +0
12   8002 1819    print jr  printx       +2
13   8004 181a    ldir  jr  ldirx        +4
14   8006 181e    lddr  jr  lddrx        +6
15   8008 1822    prevod jr  prevox       +8
16   800a 1831    rest  jr  restx        +10
17   800c 1847    secrd jr  secrdx       +12
18   800e 1848    secwr jr  secwrx       +14
19   8010 c9c9       dw  #c9c9
20   8012       
21   8012 cd9e3c   getvx call ram         Zistenie verzii
22   8015 af        xor a
23   8016 4f        ld  c,a
24   8017 df        rst #18         Vracia:
25   8018 060e       ld  b,verzia       b = bush verzia
26   801a c3983c      jp  rom         c = bios verzia
27   801d       
28   801d c31f81   printx jp  printy
29   8020       
30   8020 cd0e81   ldirx call ldxx        Vstup: hl,de,bc
31   8023 edb0       ldir
32   8025 c9        ret
33   8026       
34   8026 cd0e81   lddrx call ldxx        Vstup: hl,de,bc
35   8029 edb8       lddr
36   802b c9        ret
37   802c       
38   802c cde380   prevox call zac         Prevod log cisla na fyzicke
39   802f cd0881      call get16         Vstup: log_cislo16,sec/trk8
40   8032 c5        push bc          Vystup: fyz_cislo16
41   8033 cdfc80      call get8c
42   8036 e1        pop hl
43   8037 cdc480      call preexe
44   803a 42        ld  b,d
45   803b 4b        ld  c,e
46   803c c9        ret
47   803d       
48   803d cde380   restx call zac         Restore
49   8040 cdff80      call get8         Vstup: disk
50   8043 cd9e3c      call ram
51   8046 5f        ld  e,a
52   8047 3e0c       ld  a,aktive
53   8049 df        rst #18
54   804a fe02       cp  #02
55   804c 3e80       ld  a,#80
56   804e 3869       jr  c,scret
57   8050 3e02       ld  a,restor
58   8052 df        rst #18
59   8053 1864       jr  scret
60   8055       
61   8055 3e04    secrdx ld  a,rdsec       Read / write sektor
62   8057 01        db  #01         Vstup: disk,rezim,stopa,
63   8058 3e05    secwrx ld  a,wrsec          strana,sektor,adresa
64   805a 32b780      ld  (scoper+1),a
65   805d cde380      call zac
66   8060 cdff80      call get8        disk
67   8063 329d80      ld  (scdsk+1),a
68   8066 cdfc80      call get8c        rezim
69   8069 32a880      ld  (screz+1),a
70   806c cdfc80      call get8c        stopa
71   806f 32b280      ld  (scfyz+2),a
72   8072 cdfc80      call get8c        strana
73   8075 e601       and #01
74   8077 0f        rrca
75   8078 f5        push af
76   8079 cdfc80      call get8c        sektor
77   807c c1        pop bc
78   807d b0        or  b
79   807e 32b180      ld  (scfyz+1),a
80   8081 cd0581      call get16c
81   8084 ed43b480     ld  (scadd+1),bc    adresa
82   8088 cd9e3c      call ram
83   808b 1e00       ld  e,#00
84   808d 3e11       ld  a,setoff
85   808f df        rst #18
86   8090 210000      ld  hl,#00
87   8093 3e10       ld  a,setmlt
88   8095 df        rst #18
89   8096 010004      ld  bc,#0400
90   8099 3e0f       ld  a,setmax
91   809b df        rst #18
92   809c 1e09    scdsk ld  e,#09
93   809e 3e0c       ld  a,aktive
94   80a0 df        rst #18
95   80a1 fe02       cp  #02
96   80a3 3e02       ld  a,#02        Vystupy:
97   80a5 3812       jr  c,scret       #02 = disk not ready
98   80a7 1e01    screz ld  e,#01           alebo neexistuje
99   80a9 3e09       ld  a,rezim
100  80ab df        rst #18
101  80ac 3e80       ld  a,#80        #80 = dany rezim sa nepodporuje
102  80ae 2009       jr  nz,scret
103  80b0 110200   scfyz ld  de,#02
104  80b3 210040   scadd ld  hl,#4000
105  80b6 3e04    scoper ld  a,#04
106  80b8 df        rst #18         #XX = status ako z biosu
107  80b9 f5     scret push af
108  80ba 3e0d       ld  a,pasive
109  80bc df        rst #18
110  80bd f1        pop af
111  80be 4f        ld  c,a
112  80bf 0600       ld  b,#00
113  80c1 c3983c   rromm jp  rom
114  80c4       
115  80c4 4f     preexe ld  c,a         Prevod log -> fyz cislo sektora
116  80c5 87        add a,a          In: hl = logicke cislo
117  80c6 57        ld  d,a         Out: de = fyzicke cislo
118  80c7 1e00    del16 ld  e,#00
119  80c9 0608       ld  b,#08
120  80cb cb3a    lopp  srl d
121  80cd cb1b       rr  e
122  80cf ed52       sbc hl,de
123  80d1 3001       jr  nc,rot3
124  80d3 19        add hl,de
125  80d4 3f     rot3  ccf
126  80d5 17        rla
127  80d6 10f3       djnz lopp
128  80d8 57        ld  d,a
129  80d9 7d        ld  a,l
130  80da b9        cp  c
131  80db 3803       jr  c,preend
132  80dd 91        sub c
133  80de f680       or  #80
134  80e0 3c     preend inc a
135  80e1 5f        ld  e,a
136  80e2 c9        ret
137  80e3       
138  80e3                      ----- Parametre ----
139  80e3       
140  80e3 df     zac  rst #18         Hlavny vstup
141  80e4 fe3a       cp  ':'         a) USR add;p1,p2,p3
142  80e6 2007       jr  nz,zc1       b) USR add:PRINT p1,p2,p3
143  80e8 e7        rst #20
144  80e9 fef5       cp  #f5         print
145  80eb 2001       jr  nz,#01
146  80ed e7     zc2  rst #20
147  80ee c9        ret
148  80ef fe3b    zc1  cp  ';'
149  80f1 28fa       jr  z,zc2
150  80f3 cf     nonsen rst #08         Nonsense in basic
151  80f4 0b        db  #0b
152  80f5       
153  80f5 df     ciarka rst #18         Musi nasledovat ciarka
154  80f6 fe2c       cp  ','
155  80f8 20f9       jr  nz,nonsen
156  80fa e7        rst #20
157  80fb c9        ret
158  80fc       
159  80fc cdf580   get8c call ciarka       8 bitove cislo
160  80ff cd821c   get8  call #1c82        scann cisla
161  8102 c3941e      jp  #1e94        stk-to-a
162  8105       
163  8105 cdf580   get16c call ciarka       16 bitove cislo
164  8108 cd821c   get16 call #1c82        scann cisla
165  810b c3991e      jp  #1e99        stk-to-bc
166  810e       
167  810e cde380   ldxx  call zac         Parametre pre LDIR
168  8111 cd0881      call get16
169  8114 c5        push bc
170  8115 cd0581      call get16c
171  8118 c5        push bc
172  8119 cd0581      call get16c
173  811c d1        pop de
174  811d e1        pop hl
175  811e c9        ret
176  811f       
177  811f                      ----- Disp 4x8 -----
178  811f cde380   printy call zac         Vstup: riadok,stlpec,"text"
179  8122 cdff80      call get8
180  8125 322183      ld  (yyy),a
181  8128 cdfc80      call get8c
182  812b 322083      ld  (xxx),a
183  812e cdf580      call ciarka
184  8131 cd8c1c      call #1c8c        scann vyrazu
185  8134 cdf12b      call #2bf1        parametre vyrazu
186  8137 78     prloop ld  a,b
187  8138 b1        or  c
188  8139 c8        ret z
189  813a 1a        ld  a,(de)
190  813b 13        inc de
191  813c 0b        dec bc
192  813d cd4281      call disp
193  8140 18f5       jr  prloop
194  8142       
195  8142 c5     disp  push bc
196  8143 d5        push de
197  8144 e5        push hl
198  8145 112081      ld  de,znaky-#80
199  8148 87        add a,a         a = kod znaku
200  8149 6f        ld  l,a
201  814a 2600       ld  h,#00
202  814c 29        add hl,hl
203  814d 19        add hl,de
204  814e eb        ex  de,hl        de = pozicia v zn.subore
205  814f       
206  814f 2a2083      ld  hl,(cursor)     h = riadok, l = stlpec
207  8152 cb1d       rr  l
208  8154 9f        sbc a,a
209  8155 eef0       xor #f0         Pre 0,0 bude c=#0f,b=#f0
210  8157 4f        ld  c,a
211  8158 7c        ld  a,h         h = riadok,l = stlpec
212  8159 0f        rrca
213  815a 0f        rrca
214  815b 0f        rrca
215  815c e6e0       and #e0
216  815e b5        or  l
217  815f 6f        ld  l,a
218  8160 7c        ld  a,h
219  8161 e618       and #18
220  8163 f640       or  #40
221  8165 67        ld  h,a         hl=pozicia vo videoram
222  8166       
223  8166 0608       ld  b,#08
224  8168 79     dsll  ld  a,c
225  8169 2f        cpl
226  816a a6        and (hl)
227  816b 77        ld  (hl),a
228  816c 78        ld  a,b
229  816d a9        xor c
230  816e 0f        rrca           and #01
231  816f 1a        ld  a,(de)
232  8170 3004       jr  nc,#04       jr z,#04
233  8172 0f        rrca
234  8173 0f        rrca
235  8174 0f        rrca
236  8175 0f        rrca
237  8176 a1        and c
238  8177 b6        or  (hl)
239  8178 77        ld  (hl),a
240  8179 cb40       bit 0,b
241  817b 2801       jr  z,#01
242  817d 13        inc de
243  817e 24        inc h
244  817f 10e7       djnz dsll
245  8181       
246  8181 212083      ld  hl,cursor
247  8184 7e        ld  a,(hl)
248  8185 3c        inc a
249  8186 e63f       and #3f
250  8188 2009       jr  nz,dseee
251  818a 77        ld  (hl),a
252  818b 23        inc hl
253  818c 7e        ld  a,(hl)
254  818d 3c        inc a
255  818e fe18       cp  #18
256  8190 3801       jr  c,dseee
257  8192 af        xor a
258  8193 77     dseee ld  (hl),a
259  8194 e1        pop hl
260  8195 d1        pop de
261  8196 c1        pop bc
262  8197 c9        ret
263  8198       
264  8198 00000070     db  #00,#00,#00,#70   ciarocka
265  819c 07777770     db  #07,#77,#77,#70   stvorcek
266  81a0 00000000  znaky db  'xxx'
---  ---- --------
293  831a 00000f9f     db  'xxx'
294  8320       
295  8320      k
296  8320      l   =  k-z
297  8320      ld   =  znaky-disp
298  8320       
299  8320      cursor
300  8320 00     xxx  db  #00
301  8321 00     yyy  db  #00
302  8322       
303  8322 3e1e    p   ld  a,#1e
304  8324 f5     pp   push af
305  8325 cd4281      call disp
306  8328 f1        pop af
307  8329 3c        inc a
308  832a f22483      jp  p,pp
309  832d c9        ret
310  832e       
311  832e      rom  =  #3c98        MEM-bios
312  832e      ram  =  #3c9e
313  832e       
314  832e      status =  #01         FDC-bios
315  832e      restor =  #02
316  832e      seek  =  #03
317  832e      rdsec =  #04
318  832e      wrsec =  #05
319  832e      rezim =  #09
320  832e      aktive =  #0c
321  832e      pasive =  #0d
322  832e      info  =  #0e
323  832e      setmax =  #0f
324  832e      setmlt =  #10
325  832e      setoff =  #11
326  832e       

 aktive 000c * ciarka 80f5 * cursor 8320 * del16 80c7 *
 disp  8142 * dseee 8193 * dsll  8168 * get16 8108 *
 get16c 8105 * get8  80ff * get8c 80fc * getver 8000 *
 getvx 8012 * info  000e * k   8320 * l   0320 *
 ld   005e * lddr  8006 * lddrx 8026 * ldir  8004 *
 ldirx 8020 * ldxx  810e * lopp  80cb * nonsen 80f3 *
 p   8322 * pasive 000d * pp   8324 * preend 80e0 *
 preexe 80c4 * prevod 8008 * prevox 802c * print 8002 *
 printx 801d * printy 811f * prloop 8137 * ram  3c9e *
 rdsec 0004 * rest  800a * restor 0002 * restx 803d *
 rezim 0009 * rom  3c98 * rot3  80d4 * rromm 80c1 *
 scadd 80b3 * scdsk 809c * scfyz 80b0 * scoper 80b6 *
 scret 80b9 * screz 80a7 * secrd 800c * secrdx 8055 *
 secwr 800e * secwrx 8058 * seek  0003 * setmax 000f *
 setmlt 0010 * setoff 0011 * status 0001 * verzia 000e *
 wrsec 0005 * xxx  8320 * yyy  8321 * z   8000 *
 zac  80e3 * zc1  80ef * zc2  80ed * znaky 81a0 *

Bytes:814 labels:68 errors:0  

Popis
Utilitka pro zpřístupnění služeb BS-DOSu v BASICu.

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy