RTC

Korektne rutinky na pracu s RTC

Verzia 03

Vseobecna schema prace s hodinkami:

 1. Test ci je vobec instalovane RTC
  			call rtcini
  			jr nz,uzivatel_ma_smolu 
 2. Test ci uz treba vypisat casovy udaj
  loop		hlt
  			call rtctst
  			jr z,loop 
 3. Precitanie casoveho udaja
  			ld hl,buffer
  			call rdrtc
  			jr nz,chyba_pri_citani 
  			 
 4. Vypis casoveho udaja
  			..vypis..
  
  
  			jp loop

 

Ak chceme nastavit hodinky:

			ld hl,buffer 
			call rdrtc 
			jr nz,chyba_pri_citani


			..nastavenie buffera..


			ld hl,buffer
			call wrrtc 

V okamihu vykonania wrrtc zacne cas plynut od daneho nastavenia. To nacitanie buffera pred jeho nastavenim je v podstate nepovinne.


buffer ds  #0d

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

sec01 =  buffer+#00		0-9 jednotky sekund
sec10 =  buffer+#01		0-5 desiatky sekund
min01 =  buffer+#02		0-9 jednotky minut
min10 =  buffer+#03		0-5 desiatky minut
hod01 =  buffer+#04		0-9 ...atd...
hod10 =  buffer+#05		0-2
den01 =  buffer+#06		0-9
den10 =  buffer+#07		0-3
mes01 =  buffer+#08		0-9
mes10 =  buffer+#09		0-1
rok01 =  buffer+#0A		0-9 (Skutocny rok = 1900+rok ak rok>79)
rok10 =  buffer+#0B		0-9         2000+rok ak rok<80)
dentt =  buffer+#0C  	0-6 (0=nedela;1=pondelok;...;6=sobota)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

592  08a1                      -----------
593  08a1 01030e   rtcini ld  bc,#0e00+rtc    Test RTC (ci je installnute)
594  08a4 1e50       ld  e,#50        a jeho inicializacia
595  08a6 ed59    rtcii1 out (c),e
596  08a8 ed78       in  a,(c)        Out: Z = RTC je ready
597  08aa 57        ld  d,a           NZ = RTC not present
598  08ab e60f       and #0f
599  08ad f650       or  #50
600  08af ab        xor e
601  08b0 c0        ret nz
602  08b1 1c        inc e
603  08b2 7b        ld  a,e
604  08b3 e60f       and #0f
605  08b5 20ef       jr  nz,rtcii1
606  08b7 04        inc b          Naprogramovanie
607  08b8 3e04       ld  a,#04        riadiacich
608  08ba ed79       out (c),a        registrov
609  08bc 05        dec b
610  08bd 3e06       ld  a,#06
611  08bf ed79       out (c),a
612  08c1 05        dec b
613  08c2 af        xor a
614  08c3 ed79       out (c),a
615  08c5 c9        ret
616  08c6       
617  08c6 01030d   rtctst ld  bc,#0d00+rtc    Test ci sa uz
618  08c9 ed58       in  e,(c)        zmenil casovy udaj
619  08cb cb53       bit 2,e
620  08cd c8        ret z          z .. nezmenil
621  08ce 1e02       ld  e,#02        nz ... zmenil
622  08d0 ed59       out (c),e
623  08d2 c9        ret
624  08d3       
625  08d3 01030f   wrrtc ld  bc,#0f00+rtc    Zapisanie casu do RTC
626  08d6 3e05       ld  a,#05        Vstup: hl=buffer
627  08d8 ed79       out (c),a
628  08da 0600       ld  b,#00
629  08dc 7e     rtcww1 ld  a,(hl)
630  08dd ed79       out (c),a
631  08df 23        inc hl
632  08e0 04        inc b
633  08e1 78        ld  a,b
634  08e2 fe0d       cp  #0d
635  08e4 38f6       jr  c,rtcww1
636  08e6 3e04       ld  a,#04
637  08e8 060f       ld  b,#0f
638  08ea ed79       out (c),a
639  08ec c9        ret
640  08ed       
641  08ed 1e10    rdrtc ld  e,#10        Precitanie casu z RTC
642  08ef 22f308      ld  (rtcrr1+1),hl     Vstup: hl=buffer
643  08f2 215555   rtcrr1 ld  hl,#5555       Vystup: Z = platne udaje v bufferi
644  08f5 01030d      ld  bc,#0d00+rtc        NZ = nepodarilo sa precitat
645  08f8 af        xor a
646  08f9 ed79       out (c),a
647  08fb 47        ld  b,a
648  08fc ed78    rtcrr2 in  a,(c)
649  08fe e60f       and #0f
650  0900 77        ld  (hl),a
651  0901 23        inc hl
652  0902 04        inc b
653  0903 78        ld  a,b
654  0904 fe0d       cp  #0d
655  0906 38f4       jr  c,rtcrr2
656  0908 ed78       in  a,(c)
657  090a cb57       bit 2,a
658  090c c8        ret z
659  090d 1d        dec e
660  090e 20e2       jr  nz,rtcrr1
661  0910 b1        or  c
662  0911 c9        ret
663  0912                      -----------
988  00a0      rtc  =  #03         definicia portu