RTC view (clock)

Zdrojový kód

3   5b00      *s
4   5b00      ;==============================================================;
5   5b00      ;== Verzia 06 == RTC view (clock) == 08.04.1996 == Busy soft ==;
6   5b00      ;==============================================================;
7   5b00          org #8000        Bez akehokolvek osetrenia !!!
8   8000 fb     p   ei
9   8001 3e07       ld  a,#07
10   8003 cd123b      call #3b12        zmazanie obrazovky
11   8006 76     loop  hlt
12   8007 217480   rd2  ld  hl,buff       |Nacitanie
13   800a 010305   rd1  ld  bc,#0503      |aktualneho
14   800d edb2       inir           |stavu RTC
15   800f eda2       ini           |do buffera
16   8011 11a059   o   ld  de,#59a0      Pozicia vypisu na screene
17   8014 d9        exx
18   8015 217480      ld  hl,buff
19   8018 0606       ld  b,#06        slucka pre 6 cislic
20   801a 7e     loo1  ld  a,(hl)
21   801b cb40       bit 0,b
22   801d d9        exx
23   801e 2002       jr  nz,#02       Ak je parna cislica, urobia este
24   8020 1c        inc e          medzeru dva atributy - oddelenie
25   8021 1c        inc e          hodin od minut a minut od sekund
26   8022 e60f       and #0f         Len spodne 4 bity su platne
27   8024 4f        ld  c,a
28   8025 87        add a,a
29   8026 81        add a,c
30   8027 c656       add a,cisla      v znakovom fonte
32   802b 6f        ld  l,a         Vypis cislice
33   802c 0603       ld  b,#03        slucka pre 3 stlpce cislice
34   802e 4e     loo2  ld  c,(hl)
35   802f dd2605      ld  xh,#05       Slucka pre 5 riadkov cislice
36   8032 23        inc hl
37   8033 d5        push de
38   8034 cb09    loo3  rrc c
39   8036 3e2d       ld  a,#2d        farba atributu pre ink
40   8038 3801       jr  c,#01
41   803a af        xor a          farba atributu pre paper
42   803b 12        ld  (de),a
43   803c 3ee0       ld  a,#e0
44   803e 83        add a,e
45   803f 5f        ld  e,a
46   8040 dd25       dec xh
47   8042 20f0       jr  nz,loo3
48   8044 d1        pop de
49   8045 1c        inc e
50   8046 10e6       djnz loo2
51   8048 1c        inc e
52   8049 d9        exx
53   804a 23        inc hl
54   804b 10cd       djnz loo1
55   804d af        xor a          test dakej klavesy
56   804e dbfe       in  a,(#fe)
57   8050 f6e0       or  #e0
58   8052 3c        inc a
59   8053 28b1       jr  z,loop
60   8055 c9        ret           a konecne koniec.
61   8056       
62   8056 1f111f09  cisla db  #1f,#11,#1f,#09   Znakovy subor 5x3
63   805a 1f011715     db  #1f,#01,#17,#15
64   805e 1d11151f     db  #1d,#11,#15,#1f
65   8062 1c040f1d     db  #1c,#04,#0f,#1d
66   8066 15171f15     db  #15,#17,#1f,#15
67   806a 1710101f     db  #17,#10,#10,#1f
68   806e 1f151f1d     db  #1f,#15,#1f,#1d
69   8072 151f       db  #15,#1f
70   8074      k
71   8074      l   =  k-p
72   8074      buff
73   8074          ds  #06

 buff  8074 * cisla 8056 * k   8074 * l   0074 *
 loo1  801a * loo2  802e * loo3  8034 * loop  8006 *
 o   8011 * p   8000 * rd1  800a * rd2  8007 *

Bytes:116 labels:12 errors:0  

Popis
Vypisuje aktuální čas.

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy