Popis

NPS3 - Návrhy plošných spojů

OBSAH

1. Co program umí
2. Ovládání programu, úvodní nabídka
3. Příklad vytvoření grafiky a součástkového typu
4. Příklad návrhu plošného spoje
5. Info
6. Pracovní plocha
7. Součásti
8. Grafické typy
9. Výstup
10. hlášení chyb
11. Ostatní
12. Download

1. Co program umí

NPS3 je grafický systém, kterým lze přehledně a spolehlivě navrhovat plošné spoje pro elektronické obvody na malém počítači ZX Spectrum nebo kompatabilním. Využívá pouze běžnou paměť RAM 48KB a k jeho provozu stačí magnetofon a interface s obvodem 8255 (a samozřejmě monitor).

Umožní Vám nakreslit schéma zapojení, dovede podle něj sestavit seznam spojů a při návrhu plošného spoje Vám bude vydatně pomáhat a Vaši práci také kontrolovat. Pomocí souřadnicového azpisovače XY41.., MINIGRAF nebo ALFI můžete přenést schéma i na plošný spoj, na papír, folii nebo při úpravě konstrukce zapisovače XY41.. (úpravami posledně jmenovaných jsem se nezabýval, navíc zapisovač ALFI by vyžadoval značné změny konstrukce) přímo na pokovenou desku.

Ke grafickým možnostem:

Součástky a grafické typy (předem definované obrazce) pro schéma i desku je možné programem sestavovat. (Pro usnadnění práce Vám některé součástky nabízím v souborech "sT" a "dT".)

Kromě součástaek lze vkládat texty vyjma malých písem, (zanky velikosti 6*4, u desky i 8*8 bodů), výplně, grafické typy a lomené čáry (dvě čáry s úhlem 45 nebo 90 stupňů) tloušťky 1 až 9 bodů. Se všemi prvky nebo s celými bloky lze pohodlně manipulovat, otáčet o 90 stupňů a "zrcadlit" je. Měřítko je nastaveno na 2.54 mm/6 bodů, (=vzdálenost vývodů DIP, změna měřítka viz kap.11). Největší rozměry desky jsou 214,2*214,2 mm (omezeno pracovní pamětí asi na 220 cm^2), největší plocha schématu je dvojnásobná (na každou starnu lze umístit část plánku a propojení zajistit grafickými značkami a jmény spojů). K záznamu souborů je možno použít magnetofon nebo disketovou jednotku.

Ovládání z BASIC části

Jak program pracuje: Základem jeho grafických možností jsou tabulky, ve kterých uchovává vše, co nakreslíme. Celkem jedenáct tabulek tvoří schéma nebo desku. Jediná z nich, tabulka definovaných grafik uchpvává skutečnou podobu. Součástkové typy a grafiky použité v pracovní ploše uchovávají už jen pořadí grafického typu. Součástkové typy jsou použité součástkami v pracovní ploše a na ty se odkazuje seznam spojů a tabulka spojek (nejkratších úseků).
Toto řešení má mnoho výhod. Např. ušetří paměť - obrazec je stále ve zkomprimované podobě a umožní počítači práci s čísly místo s obrázky.

2. Ovládání programu, úvodní nabídka

Při všech situacích jsou právě aktuální příkazy vypsány v rámečku (vše česky). Pokud není výpis zobrazen, je k dozažení klávesou "P". Výjimkou je: ohraničování bloku -můžeme použít kromě "EN" a "BR" také "V": kurzor do protilehlého rohu pohyblivého rámečku.
Uvnitř slova je označena klávesa, kterou se příkaz aktivuje. Jsou -li zvýrazněna dvě písmena, každé má mírně odlišnou funkci. Při "Cs" před slovem platí pouze současný stist obou kláves, je-li "Cs" za slovem, je možné použít funkční klávesui samostatně (s rozdílnou funkcí).
V nabídkách neuvádím běžné ovládací prvky jako šipky, "EN" (ENTER), "BR" (BREAK), "DEL", "EDIT" nebo pákový ovladač (Joystick). "EN" a stejně ve většině situací i " " (mezerník) a tlačítko na joyst., má funkci odsouhlasení, "BR" nás vrátí zpět z posledního kroku nebo úrovně. Stisk tlačítka na joyst. při pohybu grafického kurzpru zvětší jeho rychlost stejně jako "Cs". Klávesy INV.V" a TR.V" při vepisování údajů ("input") slouží k přeskoku kurzoru na začátek nebo na konec okénka.
Pohyb ve všech seznamech je umožněn, kromě šipkami, také klávesami "Z", "K" (začátek, konec), "INV.V", "TR.V" (přeskok o 20 položek), "I" poznačí položku k jejímuž znovunalezení použijeme "P", "N" e dotáže přímo na jméno položky (není u grafik). Největší počet položek u demoverze je 15 u pracovní verze 255.

V nižší části úvodní obrazovky jsou mimo rámeček klávesy pro ovládání grafického kurzoru:
"H J K N" Pro pohyb, "Cs" (Caps Shift) a "Ss" (Symbol shift) pro zvýšení rychlosti
"E" Přepíná údaj o poloze kurzoru v bodech nebo v milimetrech
"W" umožní označit číslicí 2 až 9 polohu kurzoru
"Q" po něm "0" až "9" Přesune střed souřadnic do místa označeného číslicí (to umožní měřit vzdálenosti).
"0" až "9" přemístí kurzor do označeného místa (viz "W"). Klávesa "1" patří trvale poloze 0,0 (levý horní roh) a "0" poloze před posledním skokem.
"EXT.MODE" přepíná pracovní plochy A/B (strany spoje).

3. Příklad vytvoření grafiky a součástkového typu.

Je vhodné všechny kroky si zároveň se čtením vyzkoušet. Přepneme do desky ve které je návrh o něco jednodušší ("I,E,BR"). Z hlavní nabídky vstupíme do seznamu grafik ("G"), pak do editoru ("EN"). (Novou grafiku je možné sestavovat při zobrazení kterékoliv jiné.) Sestavíme třeba pájecí bod 12*12 s dírkou 4*4 body: Přepneme výpis polohy kurzoru do bodů ("E"). Kurzor do volné plochy, počátek souřadnic do kurzoru ("W,2,Q,2") obdélník ("D"), kurzor do 11,11, "EN" kurzor do rámečkzu, výplň ("V"), kurzor do 4,4, "D", kurzor do 7,7, "EN", kurzor do 6,6, smazat ("S"), kurzor do -1,-1 "Z", kurzor do 12,12, "EN", na dotaz "PřepsAt" odpovíme "EN". Tím je pájecí ploška zapsána na konec seznamu. "BR" nás vrátí do hlavní nabídky.
Nyní vstoupíme do seznamu definovaných součástek "S", stiskneme "EN", vypíšeme název nového typu-třeba "DP6", a "EN". V tomoto editoru se všechny změny přímo zanášejí do tabulky narozdíl od grafik, kde jsme obrazec po sestavení ohraničili a zapsali. Přemístíme kurzor a počátek souřadnic třeba do 20,20 ("W,3,Q,3"), vybereme vhodný pájecí bod ("G", šipkami na malou plošku s dírkou, "EN"), umístíme 1. vývod do 18,0 "EN" kurzor do 18,6, "EN", atd. Jakmile se objeví na počitadle pořadí 7, potřebných šest vývodů je umístěno. Chceme-li polohu některého bodu opravit, najdeme ho pomocí "INV.V." a TRUE V.", posuneme kurzor a při každém stisku "EN" se bod přemístí na jeho pozici. Mazat vývody lze pouze od posledního "S". Klávesou "BR" se vrátíme do seznamu, pak i do hlavní nabídky.

Ve schématu je potřeba grafiky i součástky stavět tak, aby jejich rozměr mínus jedna byl dělitelný třemi.

4. Příklad návrhu plošného spoje

-pro přerušovač svítivé diody (viz. demoverze)
Po spuštění pracovní verze je potřeba ještě nahrát součástkové a grafické typy, ze kterých budeme plánek a plošný spoj sestavovat:
Přejdeme do Info "I", není-li ve druhém řádku slovo "schEma", přepneme se do schematu "E". Nahrajeme soubor "sT" ("L","T","EN" a spustíme magnetofon). Je-li vše v pořádku musí být jméno obvodu "T", jeho délka nulová a délka definovaných typů větší než nula. Přepneme do desky, stejným způsobem nahrajeme soubor "dT", přepneme zpět do schematu a vrátíme se do hlavní nabídky "BR".
Vstopíme do prqcovní plochy "P" a založíme a rozmístíme součástky:
Stiskem "P" s epodíváme na aktuální příkazy. Ve druhém řádku je "Součást", zmačkneme tedy "S", vypíšeme jméno "IO1A" a odešleme "EN". Součást je v kurzoru, podíváme se na nabídku "P". Příkazem "Typ součásti" se dostaneme do sezanmu, označíme invertor s hysterezí "INVH" (šipkami), odsouhlasíme "EN" a součástku umístíme doprostřed pracovní plochy "En". Chceme-li s ní opět manipulovat stačí na ni nastavit kurzor a stisknout "EN", " " nebo tlačítko pákového ovladače (stejné pro všechny prvky kromě spojovacího bodu). Založíme další souč. ("S","B" (-přepše poslední zank) "EN", kurzor do vhodné polohy, "EN"). Podobným způsobem rozmístíme R1,R2,C1,D1. C1 ukostříme ("G,T,Z,EN", do správné polohy, "EN"). Mezi R1 a C1 umístíme spojovací bod "GRAPH", nasadíme čáru ("C", vyzkoušejte si při lomené čáře příkazy podle "P"), protáhneme ji k IO1A a položíme "EN". Propojíme čarou i IO1A s IO1B a IO1B s R2. Na anodu D1 připojíme +5V ("T,+,5,V","EN", do polohy "EN"), napravo od IO1B umístíme číslo vývodu 10 ("T,1,0,EN", kurzor šest bodů nad čáru, "EN"), stejným způsobem očíslujeme ostatní vývody, vývod 7 uzemníme a vývod 14 připojíme na +5V.
Schema je hotové, vytvoříme seznamy součástek a spojů pro desku ("BR,I,Z,BR,P"). Není-li ve schematu chyba (jinakpročtěte kap. 10), přepneme do desky ("Cs+E"). V levém horním rohu jsou všechny součástky a mají pouze první součástkový typ, Musíme proto každé přidělit příslušnou podobu. Jeden způsob změny typu součástky jsme použili ve schematu (vzít součástku a v seznamu typů přemístit označení), ale pro desku může být výhodnější vstoupit do sezanmu použitých součástek "A", a přepisovat přímo jména ("Z,T,C,A,EN, T,R,B,EN, T,D,P,1,4,EN, T,R,B,EN"), abychom nemuseli opisovat po sobě jdoucí stejné typy, můžeme naposledy použitý typ kopírovat "Cs+T". Součástky jsou tím připraveny k rozmisťování. Začneme největšími z nich. Přemístíme IO1 do volné plochy ("A", nastavíme IO1 "EN", kurzor doprostřed obrazovky, "EN", přeskočíme do 0,0 (stiskem "1"), vezmeme další součát "EN", přesunem ji k IO1, necháme si ukázat nejbližší propoje "U" a podle nich otočíme a umístíme součástku do polohy ve které jsou oba spoje nejkratší a pokud možno vodorovné nebo svislé. Stejným postupem rozmístíme i další součástky. Na nejvhodnější polohy součástek je dobré se soustředit, můžeme si usnadnit návrh. Prohlédneme jednotlivé spoje (kurzor na vývod, stisknout "Z"), potom ještě můžeme porovnat vzdálenosti součástek "I". Tam, kde předpokládáme hustší síť, necháme mezi součástkami více místa (přemisťování bude později pracnější).
Domníváme-li se, že už nelze vzájemnou poloju součástek upravit lépe, necháme nalézt nejkratší spoje "Cs+S" a začneme propojovat: "INV.V" ukáže nejmenší spojku a umístí kurzor. Nasadíme čáru "C", protáhneme ji k protější značce a položíme "EN". (Nelze-li jednou čarou propoj dokončit, bez pokládání nasadíme další.) "X", podobně jako "TRUE V.", posune zobrazení, ale předtím smaže zobrazenou spojku v tabulce. Až bude celá deska propojena, po "X" už se další spojka neobjeví. Necháme provést kontrolu "Cs+R", při hlubokém tónu a přemístění kurzoru je zobrazený spoj chybný, při pouhém zobrazení je nedokončený. Je-li vše v pořádku a po kontrole se neobjeví vpravo dole jméno a číslo vývodu, můžeme dolnit texty a výplně. Tím je plošný spoj navržený.
Při obostranné desce postupuju stejně až po sestavení tabulky spojek. Při propojování umisťuju spojky s větší svislou délkou například na stranu A a vodorovné na stranu B. Pokud se nedokážu vyhnout propojení stran, použuju k tomu vhodný grafický typ (v nemž pak podle možností přenesu většinu čar na stranu spojů, tedy A. (Stranu spojů do A určuje jen uspořádání vývodů součástkových typů.)

5. Info

Ukazuje využití paměti, dále slouží k nastavení pracovní plochy, k manipulaci se soubory a spolupráci se záznamovým médiem. Pro výhodnost je tu také příkaz k sestavení seznamu součástek a spojů.
Program používá dva soubory tabulek nazvané "schema" a "deska". Přítomnost obou zároveň v paměti je nutná je pro příkaz "sEznamy". Všechny ostatní příkazy se týkají jen právě aktivního souboru (platí ve všech částech programu):
Obvod - umožní pojmenovat soubor a to nejvíce devíti velkými písmeny (ve skutečnosti je před jméno přidáno "s" nebo "d" kvůli rozlišení souboru schematu nebo desky).
schEma (dEska) - říká, který soubor je právě aktivní, "E" přepne opačný.
Nový - po ujištění smaže soubor, kromě součástkových a grafických typů
seZnamy - doplní jména součástek schematu k součástkám desky a sestaví seznam spojů. Přerušením příkazu "BR" seznam smažeme.
def.typy - údaj o paměti zabírané součástkovými a grafickými typy.
zRušit - smaže po ujištění celý právě aktivní soubor.
prAcovní plocha - přepíná jednu/dvě pracovní plochy. Při dvou bude přepínáí stran v pracovní ploše mžikové, při jedné ušetříme značnou část paměti na úkor rychlosti přepínání.
X,Y - pro změnu velikosti pracovní plochy.
ostatní - údaj o velikosti souboru, který není právě používán.
volných - volné místo ve vymezené paměti.
Konec prac. paměti - Nastavitelná hranice využívané paměti.
L S V - Load Save Verify - Pro spolupráci s magnetofonem nebo disketovou jednotkou. Platí také jen pro aktivní soubor! Při Load se písmeno "s" nebo "d" před jméno nepíše!

6. Pracovní plocha

Tato část je určena k sestavování schematu nebo desky. Počitadlo, které se při ěkterých krocích objeví uprostřed obrazovky, upozorňuje na déle probíhající děj jako přenesení tabulek na plochu, kontrolu propojení, atd. Vlevo dole je informace o straně (A/B), vedle pak souřadnice kurzoru X a Y (vodorovné, svislé), v pravé polovině posledního řádku se zobrazují informace o prvku v kurzoru, inverzně jde-li o jméno nebo typ.

Stiskem "P" se podíváme na instrukce pro pracovní plochu.
Cs+schEma (dEska) - říká, který soubor je právě aktivní. "E" přepíná opačný
Součást - založí novou součástku:
Dotáže se na jméno součástky a přidělí ji naposledy použitý součástkový typ. Dole vpravo od souřadnic je inverzně jméno součástky a strana, na které se nachází. V pohyblivém obrysu součástky je ozančen křížkem první vývod.
Stisk "P" zobrazí tyto nabídky:
OtočIt - "O" = +90 st. "I" = -90 st.
oBrátit - zrcadlově
Do 0 st. - Do základní polohy
zRušit - zruší součástku.
Strana - u desky přepíná součástku na obě/jednu stranu.
Typ součásti - nabídne seznam součástkových typů k výběru
Ukázat spojky - U desky ukáže propojení s nejblžšími vývody.
"EN" - součástku položí.

seznAm - vypíše seznam použitých součástek a jejich typy. Kromě příkazů pro pohyb v seznamu je zde:
Typ s.+Cs - "T" nabídne přepsání názvu typu, Cs+T" okopíruje do ozančené součástky naposledy použitý typ.
"EN" - Vezme ozančenou součástku do kurzoru

Čára - založí novou lomenou čáru:
oBrátit - přehodí lomené úseky
Vyměnit - dá kurzor na opačný konec lomené čáry
zRušit - smaže čáru a pokud nesousedí s jinou, vezme ji do kurzoru.
Sousední - Přehodí kurzor na sousední čáru
"INV.V","TR.V." - změna tloušťky.
Navíc lze přímo založit navazující čáru "C". (kratší úsek než 3 body je smazán!)
"GRAPH"/"DEL" - ve schematu umístí/smaže spojovací bod.

Text - Počet zanků je omezen na 20, jednotlivých textů může být u pracovní verze až 255. Vkládat lze velká písmena, číslice a většinu znaků při stisku "Ss". První 4 příkazy jsou shodné se součástkou, typ textu lze změnit jen u desky (na 8*8 bodů).

Texty ve schematu lze použít také jako:
Jméno spoje - text se dotýká součástky, grafiky nebo čáry, (všechna stejná jména jsou považována za spojená.)
Číslo vývodu - číslo 1 až 64 překrývá konec čáry ležící v součástce (pořadí vývodu určené typem součástky pak neplatí).
POZOR: Plocha textu končí tři body vlevo, jeden bod dole a čtyři body vpravo od kraje textu. Nahlédněte do souboru "sPRAVIDLA" na kazetě.
Gr. typ - přidá do pracovní plochy grafický typ. Příkazy jsou shodné s prvními pěti u součástky.
Ve schematu může mít funkci spojovacího prvku jako ukostření, napájecí svorka apod. (všechny stejné typy jsou považovány za spojené), v desce může propojovat strany nebo značit upevňovací otvory apod.

GRAPH/DEL - Umístí/smaže spojovací bod (stejně jako při čáře). Týká se jen schématu!

Další příkazy jsou pouze na desce:

Výplň+Cs - "Cs+V" vyplní souvislou plochu od pozice kurzoru (vyplňování je možno přerušit podržením "BR").
Výplň - "V" označí kurzorem nejbližší výplň. Nyní lze provést:
"INV.V.", "TR.V." - přehodí označení na jinou výplň.
zRušit - tuto výplň smaže
"EN","BR" - výplň opustí

pOpIs - "O" ukáže vnější obrysy součástek, označí první vývody čtverečkem a popíše součástky jmény.
"I" provede totéž bez jmen součástek.

ZobRaz spoj+Cs (příkaz platí pro vývod na nemž je kurzor nebo pro naposledy zobrazený spoj).
- "Z" označí spoj značkami nebo čarami, dole v pravé půli obrazovky vypíše počet vývodů v celém spoji a inverzně jméno součástky a pořadí vývodu pod kurzorem.
- "R" provede kontrolu správnosti propojení od jmenovaného vývodu, označí spoj čarami nebo značkami (spojené vývody čtverečkem, ozančí křížkem) a místo celkového počtu vývodů ve spoji vypíše počet nespojených. Je-li spoj chybný, ozve se hluboký tón a kurzor je umístěn na vývod, který nutné odpojit.
- "Cs+Z" přepíná označení čarami/značkami.
- "Cs+R" zkontroluje všechny spoje. Při správném a úplném propojení skončí tento příkaz bez vypsání vývodu dole na obrazovce.
Cs+Spojky - sestaví tabulku párů vývodů s nejmenší vzdáleností.

Ukázat spojky - Zobrazí všechny spojky

INV.V.,TR.V. - Posune zobrazení na jinou spojku (kratší/delší) a umístí kurzor na jeden z vývodů.

X=smazat poslední - Je-li zobrazena spojka, smaže nejkratší a přepne na následující.

7. Součásti

Podprogram je určen k sestavování součástkových typů. Nejdřív je nabídnut seznam s možností rušení položek. Po "EN" jsme dotázáni na název součástkového typu. Napíšeme-li jméno již existujícího (nebo stiskem "EDIT"), máme možnost (po "EN") součástku opravovat, jinak bude založena nová. Vlevo nahoře je počitadlo vývodů (inverzní výpis siganlizuje že vývod s tímto pořadím už byl umístěn a můžeme ho přemisťovat ("EN") nebo měnit jeho grafický typ). Vpravo vypsané příkazy mají tuto funkci:
TR.V., INV.V. - Změna pořadí vývodu.
Gr.tip - Umožní nastavit podobu vývodu v seznamu grafik.
poslední Smazat - Smaže poslední vývod a umístí kurzor na jeho pozici
"EN" - Umístí další vývod a posune počitadlo, nebo , při inverzním počitadle, vývod pouze přemístí.
"BR" - Opustí podprogram (počet vývodů nesmí být nulový, maximální počet je 64).

8. Grafické typy

Tímto podprogramem můžeme navrhovat nebo upravovat definované grafiky. Nejprve je nám nabídnut seznam pro případ opravy některé grafiky nebo k jejímu vymazání. Stiskem "EN" vstoupíme do editoru. Ke kreslení můžeme používat bod, čáru (přímou), obdélník, výplň a smazání souvislé plochy. Čára , od a obdélník obrací stav obrazového bodu, proto je jimi možné i mazat.
Vše co kreslíme je jen na ploše, proto je nutné vytvořený obrazec zapsat do seznamu grafických typů: Po stisku "Z" se objeví pohyblivý rámeček, kterým ohraničíme plochu jež má být zapsána a která bude celá považována za vodivou. Po stisku "EN" jsou nabídnuty tři místa zápisu (slovem "PřepsAt?"):
"P" přepíše grafiku poznačenou v seznamu pomocí "I"
"A" přpíše právě označenou grafiku.
"EN", nebo jiná klávesa, zapíše novou grafiku na konec seznamu.

Po zapsání se ocitneme opět v seznamu grafik na právě zapsné položce.

9. Výstup

Máme-li připojený souřadnicový zapisovač (viz. kap. 11), po vstupu do podprogramu "V" (u XY41.. přejede držák pera vlevo) budou na obrazovce tyto příkazy:

schEma(dEska) - přepínač plánek/pl.spoj.
noVou - znovu přenese tabulky na pracovní plochu (pro kreslení oboustranné desky).
oBrátit - zrcadlově obrátí celou plochu (pro kreslení oboustranné desky).
Polohu - umožní sesouhlasení obrazce a polohy pera.
kReslit - začne vykreslovat obrazec, přičemž každý přenesený ůsek v ploše dočasně vymaže. Kreslení můžeme přerušit "BR" a opět spustit "R".
pOpIs - příkaz je popsaný v kap. 6 "Pracovní plocha".
rychLost - k nastavení rychlosti kreslení od 10 do 35 mm/s

10. Hlášení chyb

"málo místa" - Pracovní plocha a data se nevejdou do pracovní paměti. Je nutné posunout hranici prac. paměti nebo zmenšit plochu nebo smazat nepotřebná data.
"plná tabulka" - další položku do tabulky nelze zapsat.
"chybí klíč" - u pracovní verze není připojený klíč (viz. kap.11). Při tomto hlášení je potřeba jeho připojení překontrolovat a program znovu nahrát. (Hlášení se může objevit po několika minutách činnosti v pracovní ploše.)

Kvůli ušetření paměti jsou ostatní chyby siganlizovány jen hlubokým tónem a neuskutečněním příkazu:

Chyby v "info"

po LOAD - v nahraném souboru je chyba (nebo nebyl vytvořen v tomto programu).
při "seZnamy" - opakování stejného vývodu nebo dlouhý spoj (více než 255 propojených vývodů což je ojedinělé). Seznam spojů nebude vytvořen a vždy jeden z opakovaných vývodů bude označen ve schematu čtvercem 5*5 bodů (dlouhý spoj kroužkem). Tuto značku smaže "DEL" nebo pokud je chyba opravena, zopakování příkazu "seZnamy".
Na grafiku nebo text můžeme připojit jen jeden prvek (krom číslování vývodů). Mezera mezi dvěma texty v jedné rovině musí být alespoň dva zanky!. (viz obr.2) Dalším důvodem chyby může být nežádoucí dotyk s obrysem součástky, který je vždy obdélníkového tvaru (je vyznačen tečkovaně při součástce v kurzoru) a bývá větší než viditelný obrys.
Je užitečné si prohlédnout pořadí a rozestavění vývodů u součástkových typů:
Z hlavní nabídky do souč. "S", vstoupit do vybraného typu ("EN,EDIT,EN") a pomocí "INV.V." a TR.V." si projít vývody.

Chyba při příkazu "zRušit"

Položka je použitá v jiném seznamu. Bylo by nutné nejdřív zrušit tu, která ji používá. (Grafické typy jsou používány v pracovní ploše a v součástkových typech, souč. typy v pracovní ploše, a tyto použité součástky mohou být u desky v seznamu spojů.)

Chyba po "ZobRaz spoj+Cs" v pracovní ploše

- je-li pouze přemístěn kurzor, jde o chybné propojení s vývodem na nemž kurzor leží.
- je-li součást vzata do kurzoru, pak má menší počet vývodů než je pořadí vývodu použitého ve schematu (v seznamu spojů). Je nutné vybrat pro ni typ s více vývody, případně opravit chybné číslo vývodu ve schematu a znovu sestavit seznam spojů.

Chyby při změně typu součástky u desky

- typ má méně vývodů než bylo u této součástky ve schématu.

11. Ostatní informace

Připojení MINIGRAFU A ALFI zůstává původní, pouze je potřeba po nahrání "nps3" přihrát soubor "MINIGRAF" nebo "ALFI" CODE a upravený program uložit na pracovní kazetu na místo NPS3 (SAVE "NPS3" CODE 25000,19280) pro další použití

Úprava souřadnicového zapisovače XY41.. pro kreslení na pokovenou desku.
Je nutné srovnat podkladovou plochu, což se neobejde bez zásahu do konstrukce. Dopracovat se ke kreslení spojů na zapisovači není sice snadnou záležitostí, ale výsledek stojí za to.
Zadní část krytu z umělé hmoty, jehož hrana je s rovinou podkladového plechu, je nutné opartně odříznout.
Podkladový plech srovnáme po rozebrání konstrukce (všechny vodiče jsou připojeny konktory, mechanické díly jsou spojovány šroubky). Drsné hnací válečky jsou zároveň s roviou plechu a pro spolehlivý pohyb dále popsaného držáku na plošný spoj je nutné aby vyčnívaly asi 0.3 mm nad povrch. Toho docílíme snížením podkladového plechu, tedy propilováním direk v bocích a přihnutím výčnělků kterými je plech v bocích zachycen. Aby hnací válečky nedřely o podkladový plech, je potřeba také zmenšit sklon praporků v jejich otvorech. V bocích ještě propilujte o 5mm směrem nahoru otvory pro hřídelku, která přitlačuje papír.
Funkčnost zapisovače pro kreslení na papír se po úpravách nijak znatelně nezmění. (Nedosahne-li pero na papír, povolte spodní část redukce a při zvedání papíru mezi válečky jej stačí zepředu podložit.)

Desku je možné přichytit za její okraje lepící páskou k papíru nebo k tenké dektuře

K preciznějšímu uchycení používám držák (viz. obrázek) slepený z umělé hmoty ("PHS") 2mm silné (z podobného materiálu jsou různé cedulky). Základní deska o rozměrech 210*300 mm musí být rovná, ze spodu podlepená tenkou hladkou dekturou. Na desku jsem nalepil rámeček ve tvaru obráceného "U" (vnější okraje s obrysem základní desky) z pásků 20 mm širokých, se sešikmenými vnitřními okraji, kvůli přdržení pokovené desky a pohyblivé přepážky, která plošný spoj uvnitř "U" rámečku přidržuje. Přepážka se opírá o boční pásky a vzhledem k tomu, že jejich hrany je těžké srovnat natolik, aby po celé délce byla přepážka pevně sevřená, upravil jsem jí tak, aby tlak do starn byl stálý: U přepážky (170*60 mm) jsem zešikmil hrany, kratší s opačným sklonem, aby zachytávala v "U" rámečku. Rozstřihl jsem ji po uhlopříčce od levého horního rohu. Na spodní trojúhelník, 40mm od pravého cípu, jsem nalepil špalík asi 8*8 mm se zešikmenými hranami jako držák gumičky. Opačný bod jejího tahu jsem umístil 40 mm od levého cípu horního trojúhelníku. Aby se zabránilo zvednutí obou trjúhelníků při napnutí gumy, stačí přilepit, mezi špalík a roh cípu, na sousední trjúhelník opěrný praporek, který svou přečnívající částí zvednutí zabrání (v náčrtku jsou u přepážky slepené plochy vyplněny). Na hranu dotýkající se plošného spoje je vhodné ještě nalepit proužek gumy.

Obrázek č. 1

Postup přenesení obrazce spojů na měděnou fólii:

1) Dokonale vyčistíme povrch např. jemným pískem (čistícím prostředkem který nezanechává na povrchu ochranný filn). Nedostatečné vyčištění způsobí rozpíjení kreslící kapaliny. Deska musí být vždy větší než obrazec, aby pero nevyjelo mimo ni a nezlomilo se!
2) Upevníme desku, máme-li připravený obrazec spojů ke kreslení, vstoupíme v programu do výstupu "V". U zapisovače XY41.. zapneme pero (stiskem talčítka "PEN"), zašroubujeme redukci s trubičkovým perem (používám průměr 0.5 mm bez vnitřního drátku a běžnou kreslící kapalinu pro plošné spoje. Kvůli silnější stopě, která by se nepodleptávala, je vhodné zešikmit konec trubičky. Nastavíme polohu: "P", kurzor na některý orientační bod, např. levý horní roh obrazce, odsouhlasíme "K", pero do odpovídající polohy na desce odsouhlasíme "P". Můžeme ještě nastavit rychlost (podle hustoty kapaliny mezi 15 a 25 mm/s) a zkontrolovat je-li pero po celé ploše desky ve výšce 0.5 až 2 mm (nastavená poloha se pohybem pera nezmění, " " - pokládá a zvedá pero).
3) Spustíme kreslení "R". Práci můžeme kdykoliv přerušit "BR", program pak nakreslí znovu pouze přímý úsek při kterém byl přerušen. Z držáku můžeme navíc desku vyjmout, opět přichytit a pokračovat.
4) Zkontrolujeme desku, případně opravíme drobné nedostatky, upravíme ji na patřičnou velikost a vyleptáme (například v kyselině solné s 10% peroxidem vodíku). Po opláchnutí vodou a osušení už jen vyvrtáme dirky (na většinu se hodí vrtáček 0.8 mm). Funkci ochranné vrstvy zastává kapalina na plošné spoje, jinak by bylo potřeba nanést např. kalafunu rozpuštěnou v acetonu nebo v lihu.

Kreslení oboustrané desky:

V pracovní ploše umístíme na stranu A i B, např. do levého horního rohu, grafiku nebo značku z čar. Před kreslením strany spojů srovnáme jednu svislou hranu desky se svislou osou (pozorujeme polohu pera zapisovače při pojíždějí podél této hrany, nebo jen přitiskneme desku k rámečku držáku, který jsme předtím v zapisovači srovnali). Polohu kurzoru a pera sesouhlasíme s připravenou značkou a necháme nakreslit stranu spojů. U popisovaného držáku je opět zjednodušení práce - přitisknout desku do rohu (lépe se nastavuje) a poodjet předem určený počet kroků nad desku, nebo udělat na držáku pro příště značky.
Přepneme do strany B (EXT.M.) a obrátíme obrazec "B". Pak, pokud nepoužíváme držák, odměříme polohu značky na opačnou stranu desky nebo provrtáme toto místo vrtáčkem slabším než kreslící pero. Po zaschnutí kapaliny upevníme otočenou pokovenou desku, srovnáme se svislou osou hranu podle které jsme rovanli stranu spojů!, sesouhlasíme kurzor a pero s polohou značky a spustíme kreslení. Před leptáním zkontrolujeme odměřením na všech čtyřech stranách souhlasí-li poloha otvorů stran A a B (při použití držáku můžeme vyjmout desku a zkontrolovat strany hned po prvních bodech). Není-li tomu tak, omyjeme desku lihem, osušíme čistým hadříkem, (pokud se kreslící kapalina rozpíjí, omyjeme a osušíme desku několikrát) a kreslení zopakujeme s větší přesností.

Některá nastavení programu: (instrukcí POKE)
hodnota
adresa
max. délka zásobníku při výplni /4
64
29529
max. délka zásobníku při kontrole spoje /2
128
32719
vypnutí lomené čáry v desce:
zapsáním hodnoty 0 (jiné jsou nepřípustné)
24
25033
Výstup:
pauza přenosu pera
32
43022
pauza před položením nebo zvednutím pera
15
43022
pauza po změně stavu pera
40
43034
pauza před změnou směru
10
42504
měřítko=(R/S)/10 (mm/body)
nebo lépe R=120 a S=60
vyrovnání chyby zapisovače v ose Y
(při zmenšení průměru hnacích válečků)
rozdíl v mm na délce R (127 mm)
0
42865
(při prodloužení 256-rozdíl)

Doporučuji vám nejprve vytvořit kopii všech souborů na kazetě. (BASIC části uložte takto: SAVE "demo" LINE 20 a SAVE "nps3" LINE 50). Vlastníte li jiný zapisovač než XZ41.., upravte NPS3 podle kap.11 - Připojení zapisovače. Pro práci s disketovou jednotkou upravte příkazy LOAD, SAVE a VERIFY v BASIC části podle návodu k disketové jednotce. (Místo LOAD " " zadejte příkaz pro výpis jmen souborů na obrazovku.)

Závěrem Vám chci popřát dobré nápady a jejich úspěšné využití. Věřím, že tento program je jedním z prostředků, které dosud schází většině méně majetných elektrokonstruktérů. Před několika lety jsem něco podobného velmi postrádal, desítky tisíc korun potřebné k programovému vybavení PC by byly zřejmě nanávratnou investicí a nezbylo mi proto nic jiného než se vrátit ke Spectru a do jednoduché varianty návrhového programu se osobně pustit. Výsledek mé práce, o který se chci s vámi podělit, není jěště vyčerpáním všech možností "nedokonalého" Spectra, přesto pevně doufám, že budete stejně jako já, po zžití se s programem, příjemně překvapeni možnostmi které nabízí.

Děkuji za důvěru

Josef Vobejda, T. Novákové 155,539 44 PROSEČ, tel: 0454/925 34.


12. Download

NPS3.ZIP


Přepsal SWEET FACTORY