Bitové dělení

Zdrojový kód

3   5b00      *s
4   5b00      ;==============================================================;
5   5b00      ;== Verzia 04 == "xdiv" bitove delenie == 08.12.96 Busy soft ==;
6   5b00      ;==============================================================;
7   5b00      ;
8   5b00      ; Vstup:  aaa = 8 bajtov delenca
9   5b00      ;      bbb = 4 bajty delitela
10   5b00      ; Vystup:  ccc = 4 bajty podielu
11   5b00      ;      zvs = 4 bajty zvysku
12   5b00      ;
13   5b00      ; Cisla su kodovane v priamom kode, bez znamienka,
14   5b00      ; na nizsej adrese lezi vyssi bajt cisla.
15   5b00       
16   5b00          org #5b00        Buffery pre vypocet
17   5b00 00000001  aaa  db  0,0,0,1       8-bajtovy delenec (aj vysok)
18   5b04 010000ff  zvs  db  1,0,0,255      4-bajtovy zvysok
19   5b08 00000100  bbb  db  0,0,1,0       4-bajtovy delitel
20   5b0c 55555555  nic  db  #55,#55,#55,#55    (nic)
21   5b10 55555555  ccc  db  #55,#55,#55,#55   4-bajtovy podiel
22   5b14       
23   5b14          org #8000
24   8000 210000   del64 ld  hl,#00       Vycistenie pomocneho buffera
25   8003 220c5b      ld  (nic+0),hl
26   8006 220e5b      ld  (nic+2),hl
27   8009       
28   8009 0e20       ld  c,32        Hlavna slucka
29   800b       
30   800b af     loop  xor a          Vydelenie delitela dvomi
31   800c 0608       ld  b,8
32   800e 21085b      ld  hl,bbb
33   8011 cb1e    rot2  rr  (hl)
34   8013 23        inc hl
35   8014 10fb       djnz rot2
36   8016 0608       ld  b,8
37   8018 21085b      ld  hl,bbb       Porovnanie delitela a delenca
38   801b 11005b      ld  de,aaa
39   801e 1a     comp  ld  a,(de)
40   801f be        cp  (hl)
41   8020 23        inc hl
42   8021 13        inc de
43   8022 3811       jr  c,nesub       ak je vecsi, tak nic
44   8024 10f8       djnz comp
45   8026 0608       ld  b,8         ale ak nie je, tak potom
46   8028 210f5b      ld  hl,bbb+7      odcitanie delitela od delenca
47   802b 11075b      ld  de,aaa+7      (tu je carry nulove)
48   802e 1a     sub  ld  a,(de)
49   802f 9e        sbc a,(hl)
50   8030 12        ld  (de),a
51   8031 1b        dec de
52   8032 2b        dec hl
53   8033 10f9       djnz sub         (tu je carry nulove)
54   8035 3f     nesub ccf
55   8036 0604       ld  b,4         Zarotovanie bitu do podielu
56   8038 21135b      ld  hl,ccc+3      (ak sme odcitavali, bude to 1)
57   803b cb16    rot1  rl  (hl)
58   803d 2b        dec hl
59   803e 10fb       djnz rot1
60   8040 0d        dec c          Uz sme to vykonali
61   8041 20c8       jr  nz,loop       pre vsetkych 32 bitov podielu ?
62   8043 c9        ret
63   8044       
64   8044      ;== Druha rutinka na delenie: v registroch
65   8044       
66   8044      ; Vstup:  HL = delenec
67   8044      ;      D = delitel
68   8044      ; Vystup:  A = podiel
69   8044      ;      L = zvysok
70   8044       
71   8044 0608    del16 ld  b,#08
72   8046 1e00       ld  e,#00
73   8048 cb3a    lopp  srl d
74   804a cb1b       rr  e
75   804c ed52       sbc hl,de
76   804e 3001       jr  nc,rot3
77   8050 19        add hl,de
78   8051 3f     rot3  ccf
79   8052 17        rla
80   8053 10f3       djnz lopp
81   8055 c9        ret

 aaa  5b00 * bbb  5b08 * ccc  5b10 * comp  801e *
 del16 8044 * del64 8000 * loop  800b * lopp  8048 *
 nesub 8035 * nic  5b0c * rot1  803b * rot2  8011 *
 rot3  8051 * sub  802e * zvs  5b04 *        

Bytes:106 labels:15 errors:0  
Popis
Viz. zdroják

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy