BS Copy 128

Zdrojový kód


2   6800      *a
3   6800      ;===============================================================
4   6800      ;=== Verzia 210 == BS copy 128* == 21.10.1989 Busy software ===;
5   6800      ;==============================================================;
6   6800      ;210-2
7   6800      *s
8   6800      sp   =  #8a00        8a00
9   6800          org #8000,#00
10   8000       
11   8000 c0     ramtab db  #c0         c0   Toto su vyssie bajty
12   8001 c0        db  #c0         c0   adries pre stranky, aby
13   8002 ca        db  #ca         >sp+#40 vedel, ze ktoru stranku
14   8003 c0        db  #c0         c0   moze odkial zaplnat
15   8004                          datami.
16   8004 c0        db  #c0         c0   V stranke #02 je
17   8005 d9        db  #d9         d9   "code segment"
18   8006 c0        db  #c0         c0   a v stranke #05 je
19   8007 c0        db  #c0         c0   obrazovka.
20   8008       
21   8008 cd7a85   sav99 call wwait        Hlavna save rutinka
22   800b cd2580      call sav0
23   800e 37        scf
24   800f f5     aaa  push af         toto je cosi ako #53f v romke
25   8010 3e05       ld  a,#05
26   8012 d3fe       out (#fe),a
27   8014 e5        push hl
28   8015 211e82      ld  hl,n1
29   8018 220e82      ld  (skok),hl
30   801b e1        pop hl
31   801c 0640       ld  b,64        keby nahodou skoncil vypis
32   801e cd0182   bn1  call cislo        cisla v polke znaku, toto
33   8021 10fb       djnz bn1         ho dokonci
34   8023 f1        pop af         [kvoli vzhladu]
35   8024 c9        ret
36   8025       
37   8025 cd9181   sav0  call splay        vezme prvy bajt zo suboru [flag]
38   8028 21801f      ld  hl,#1f80      a podla neho sa urci dlzka
39   802b 07        rlca           uvodneho tonu [5 alebo 2 sec]
40   802c 3002       jr  nc,hll
41   802e 260c       ld  h,#0c
42   8030 3e02    hll  ld  a,#02
43   8032 47        ld  b,a
44   8033 10fe    bbb  djnz #fe
45   8035 d3fe       out (#fe),a
46   8037 ee0c       xor #0c
47   8039       
48   8039 08        ex  af,af        test breaku pri uvodnom tone
49   803a 3e7f       ld  a,#7f
50   803c dbfe       in  a,(#fe)
51   803e 1f        rra
52   803f d23583      jp  nc,ini
53   8042 08        ex  af,af
54   8043       
55   8043 06a1       ld  b,#a4-#03      Samotne save je velmi podobne
56   8045 2d        dec l          tomu v romke, odlisnosti
57   8046 20eb       jr  nz,bbb       su len minimalne
58   8048 05        dec b          a nie su principialneho
59   8049 25        dec h          charakteru
60   804a f23380      jp  p,bbb
61   804d 062f       ld  b,#2f
62   804f 10fe       djnz #fe
63   8051 d3fe       out (#fe),a
64   8053 3e0d       ld  a,#0d
65   8055 0637       ld  b,#37
66   8057 10fe       djnz #fe
67   8059 d3fe       out (#fe),a
68   805b 010d38      ld  bc,#380d
69   805e       
70   805e dd7c    bytout ld  a,xh
71   8060 b2        or  d
72   8061 b3        or  e
73   8062 283e       jr  z,savend
74   8064 219181   svcont ld  hl,splay
75   8067 227680      ld  (dajbyt),hl
76   806a 2e        db  #2e
77   806b 00     ssbyte db  #00
78   806c 3e01       ld  a,#01
79   806e 37        scf
80   806f 181d       jr  save8
81   8071       
82   8071 79     bitend ld  a,c
83   8072 cb78       bit 7,b
84   8074 08     bitbeg ex  af,af
85   8075       
86   8075 cd        db  #cd         V tejto slucke je velmi vela
87   8076 0182    dajbyt dw  cislo        nevyuziteho casu, preto
88   8078 78        ld  a,b         sa na tomto mieste robi
89   8079 d61f       sub #1f         dekomprimacia [call splay]
90   807b 47        ld  b,a         alebo, ked netreba prave v danom
91   807c                      impulze depakovat tak prebehne
92   807c 08        ex  af,af        vypis pocitadiel [call cislo]
93   807d 10fe    bloop djnz bloop
94   807f 3004       jr  nc,bitout
95   8081 0642       ld  b,#42
96   8083 10fe    k6   djnz #fe
97   8085 d3fe    bitout out (#fe),a
98   8087       
99   8087 063e       ld  b,#3e
100  8089 20e6    k5   jr  nz,bitend
101  808b 05        dec b
102  808c af        xor a
103  808d 3c        inc a
104  808e       
105  808e cb15    save8 rl  l
106  8090 c27480      jp  nz,bitbeg
107  8093       
108  8093 cd9e85      call dec         <- 24 bitovy DEC IX
109  8096 062e       ld  b,#2e        [to je to 17 bitove pocitadlo]
110  8098 3e7f    k4   ld  a,#7f
111  809a dbfe       in  a,(#fe)
112  809c 1f        rra
113  809d 38bf       jr  c,bytout
114  809f c38e81      jp  brek
115  80a2       
116  80a2 063e    savend ld  b,#3e
117  80a4 10fe       djnz #fe
118  80a6 c9        ret
119  80a7       
120  80a7 3e0e    heaton ld  a,#0e        Podprogram na chytenie
121  80a9 d3fe       out (#fe),a       uvodneho tonu
122  80ab f3        di            pri loade a verify
123  80ac 217181      ld  hl,lvbyte
124  80af 22b181      ld  (kam22+1),hl    [skoro ako v romke]
125  80b2 210f80      ld  hl,aaa
126  80b5 c1        pop bc
127  80b6 e5        push hl
128  80b7 c5        push bc
129  80b8 dbfe       in  a,(#fe)
130  80ba 1f        rra
131  80bb e620       and #20
132  80bd f602       or  #02
133  80bf 4f        ld  c,a
134  80c0 3ef8    nnn  ld  a,#f8
135  80c2 328481      ld  (bord+1),a
136  80c5 cd7081   rrr  call mmm
137  80c8 30f6       jr  nc,nnn
138  80ca 3e50       ld  a,80
139  80cc 10fe    djnz  djnz djnz
140  80ce 3d        dec a
141  80cf 20fb       jr  nz,djnz
142  80d1 67        ld  h,a
143  80d2 cd6c81      call ppp
144  80d5 30e9       jr  nc,nnn
145  80d7 069c    sss  ld  b,#9c
146  80d9 cd6c81      call ppp
147  80dc 30e2       jr  nc,nnn
148  80de 3ec6       ld  a,#c6
149  80e0 b8        cp  b
150  80e1 30e2       jr  nc,rrr
151  80e3 24        inc h
152  80e4 20f1       jr  nz,sss
153  80e6 3efc       ld  a,#fc
154  80e8 328481      ld  (bord+1),a
155  80eb 06c9    ttt  ld  b,#c9
156  80ed cd7081      call mmm
157  80f0 30ce       jr  nc,nnn
158  80f2 78        ld  a,b
159  80f3 fed4       cp  #d4
160  80f5 30f4       jr  nc,ttt
161  80f7 cd7081      call mmm
162  80fa d0        ret nc
163  80fb 79        ld  a,c
164  80fc ee03       xor #03
165  80fe 4f        ld  c,a
166  80ff 37        scf
167  8100 c9        ret
168  8101       
169  8101 210182   loa99 ld  hl,cislo      Hlavna load rutinka
170  8104 227181      ld  (lvbyte),hl
171  8107 af        xor a
172  8108 57        ld  d,a
173  8109 5f        ld  e,a
174  810a dd67       ld  xh,a
175  810c 327682      ld  (bajt+1),a
176  810f cd0f80      call aaa
177  8112 cda780      call heaton
178  8115 d0        ret nc
179  8116       
180  8116 cd5a81   loa1  call byte        <- nahra jeden bajt
181  8119 301a       jr  nc,loa2
182  811b 7d        ld  a,l
183  811c 44        ld  b,h
184  811d 219f81      ld  hl,record      oznami komprimacii
185  8120 227181      ld  (lvbyte),hl     aby ho hodila do pamete
186  8123 32a081      ld  (llbyte),a
187  8126 327682      ld  (bajt+1),a
188  8129 a8        xor b
189  812a 67        ld  h,a
190  812b 13        inc de         17 bitovy INC
191  812c 7a        ld  a,d
192  812d b3        or  e
193  812e 20e6       jr  nz,loa1
194  8130 dd2601      ld  xh,#01
195  8133 18e1       jr  loa1
196  8135       
197  8135 7c     loa2  ld  a,h
198  8136 dd6f       ld  xl,a
199  8138 fe01       cp  #01
200  813a c9        ret
201  813b       
202  813b 219181   ver99 ld  hl,splay      Hlavna verify rutina
203  813e 227181      ld  (lvbyte),hl
204  8141 cda780      call heaton
205  8144 d0        ret nc
206  8145       
207  8145 cd5a81   ver1  call byte
208  8148 d0        ret nc
209  8149 3e        db  #3e
210  814a 00     vvbyte db  #00
211  814b ad        xor l
212  814c c0        ret nz
213  814d 219181      ld  hl,splay
214  8150 227181      ld  (lvbyte),hl
215  8153 cd9e85      call dec
216  8156 20ed       jr  nz,ver1
217  8158 37        scf
218  8159 c9        ret
219  815a       
220  815a 06cf    byte  ld  b,#cf        Nahratie jedneho bajtu
221  815c 2e01    byt1  ld  l,#01
222  815e cd6c81   loa  call ppp
223  8161 d0        ret nc
224  8162 3ee6    kk   ld  a,#e6
225  8164 b8        cp  b
226  8165 cb15       rl  l
227  8167 06ce       ld  b,#ce
228  8169 30f3       jr  nc,loa
229  816b c9        ret
230  816c       
231  816c cd7081   ppp  call mmm         dlzka impulzu [rom #5e3]
232  816f d0        ret nc
233  8170 cd     mmm  db  #cd         dlzka impulzu [rom #5e7]
234  8171 0182    lvbyte dw  cislo        <- tu prebieha volanie
235  8173                        komprimacie [call record]
236  8173                        alebo vypisu pocitadiel
237  8173 a7        and a                  [call cislo]
238  8174 04     l222  inc b          (to namiesto tej slucky na #5e7)
239  8175 c8        ret z
240  8176 3e7f       ld  a,#7f
241  8178 dbfe       in  a,(#fe)
242  817a 1f        rra
243  817b 3011       jr  nc,brek       Pri stlacenom space
244  817d a9        xor c          sa nemame o com viac bavit
245  817e e620       and #20         a uplne priamo to skoci
246  8180 28f2       jr  z,l222       do hlavneho menu.
247  8182 79        ld  a,c
248  8183 eefc    bord  xor #fc
249  8185 4f        ld  c,a
250  8186 e607       and #07
251  8188 f608       or  #08
252  818a d3fe       out (#fe),a
253  818c 37        scf
254  818d c9        ret
255  818e       
256  818e c33583   brek  jp  ini
257  8191       
258  8191      ;Ukladanie bajtov do pamete:
259  8191       
260  8191      ;:359 cyklov
261  8191 cd9981   splay call play        Dekomprimacia volana pocas
262  8194      ;;;;  ld  (ssbyte),a     magnetofonovych operacii
263  8194      ;;;;  ld  (vvbyte),a     (trva presne definovany cas)
264  8194 32a081   kam11 ld  (llbyte),a
265  8197 1813       jr  eend
266  8199       
267  8199      ;:278 cyklov:
268  8199 d9     play  exx           dekomprimacia volana vseobecne
269  819a cdb681      call vezmi
270  819d d9        exx
271  819e c9        ret
272  819f       
273  819f      ;:358 cyklov:
274  819f 3e     record db  #3e         Komprimacia pocas loadu
275  81a0 00     llbyte db  #00         (ina vlaste ani nie je)
276  81a1 d9        exx
277  81a2 cdb581      call uloz
278  81a5 d9        exx
279  81a6 3aa081      ld  a,(llbyte)
280  81a9 32e181      ld  (ramoe),a
281  81ac e5     eend  push hl
282  81ad 210182      ld  hl,cislo
283  81b0      ;;;;  ld  (dajbyt),hl
284  81b0      ;;;;  ld  (lvbyte),hl
285  81b0 227181   kam22 ld  (lvbyte),hl
286  81b3 e1        pop hl
287  81b4 c9        ret
288  81b5       
289  81b5      ;Poke+peek:243 cyklov
290  81b5 77     uloz  ld  (hl),a       <- ulozi do pameti jeden bajt
291  81b6 7e     vezmi ld  a,(hl)       <- prevezme z pameti jeden bajt
292  81b7 23     next  inc hl         <- naadresuje nasledujuci bajt
293  81b8 f5     dnext push af
294  81b9 7c        ld  a,h
295  81ba b5        or  l
296  81bb 202e       jr  nz,nexcon
297  81bd 3e        db  #3e         nula = koniec stranky pamete
298  81be 00     ramcs db  #00         <- prave naadresovana banka
299  81bf 3c        inc a
300  81c0 fe08       cp  #08          #00..#07 su normalne banky,
301  81c2 380d       jr  c,nexkon       #08 znamena loading do screenu
302  81c4 00        nop           <- na presne vycasovanie
303  81c5 32be81      ld  (ramcs),a
304  81c8 2648       ld  h,#48
305  81ca 3e03       ld  a,#03
306  81cc 3d     nexww dec a
307  81cd 20fd       jr  nz,nexww
308  81cf 1813       jr  nexbyt
309  81d1       
310  81d1 c5     nexkon push bc
311  81d2 01fd7f      ld  bc,#7ffd
312  81d5 32be81      ld  (ramcs),a
313  81d8 32e181      ld  (ramoe),a      Pripne dalsiu stranku pameti
314  81db f610       or  #10
315  81dd ed79       out (c),a
316  81df c1        pop bc
317  81e0 3a        db  #3a         a toto vyrata adresu,
318  81e1 00     ramoe db  #00         od ktorej sa do nej moze
319  81e2 80        db  >ramtab       loadovat
320  81e3 67        ld  h,a
321  81e4 3e03    nexbyt ld  a,3
322  81e6 3d     nnx  dec a
323  81e7 20fd       jr  nz,nnx
324  81e9 f1        pop af
325  81ea c9        ret
326  81eb       
327  81eb 3e06    nexcon ld  a,#06
328  81ed 3d     nn   dec a
329  81ee 20fd       jr  nz,nn
330  81f0 7c        ld  a,h         Ak sa nahravalo do poslednej
331  81f1 fe58       cp  #58         stranky s cislom #08 (tj.screen)
332  81f3 20ef       jr  nz,nexbyt      a adresa dosiahla #5800
333  81f5 cd0f80   full  call aaa         tak nastane OUT OF MEMORY
334  81f8 cd5f85      call beep
335  81fb cd5f85      call beep
336  81fe c33583   outmem jp  ini
337  8201       
338  8201      ;Priebezne vypisanie cisla
339  8201      ;pocas behu loa,sav,ver
340  8201      ;(trva 352 cyklov):
341  8201 c5     cislo push bc         Vypis cisla je rozdeleny
342  8202 e5        push hl         na 64 rovnako trvajucich
343  8203 d5        push de         casti. Aby sa vypisali
344  8204 01        db  #01         vsetky pocitadla, treba
345  8205 ffff    bc   dw  #ffff        tuto rutinku zavolat
346  8207 11        db  #11         aspon 64 krat.
347  8208 ffff    de   dw  #ffff
348  820a 21        db  #21         #01 = ld bc,...
349  820b ffff    hl   dw  #ffff        #11 = ld de,...
350  820d c3        db  #c3         #21 = ld hl,...
351  820e 1e82    skok  dw  n1
352  8210       
353  8210      ;Vypocet cisla (prevod BNDC):
354  8210 29     bndc24 add hl,hl        Tato rutinka zmeni hodnotu
355  8211 7b        ld  a,e         v HL na 6 cifier desiatkoveho
356  8212 8b        adc a,e         cisla ulozenych v BCD tvare
357  8213 27        daa           v registroch C,D,E
358  8214 5f        ld  e,a          ...na to ju ale treba
359  8215 7a        ld  a,d          zavolat presne 16 krat...
360  8216 8a        adc a,d
361  8217 27        daa
362  8218 57        ld  d,a
363  8219 79        ld  a,c
364  821a 89        adc a,c
365  821b 27        daa
366  821c 4f        ld  c,a
367  821d c9        ret
368  821e       
369  821e e1     n1   pop hl         Vstup pre vypis dlzky
370  821f e5        push hl
371  8220 7c        ld  a,h         Od dlzky treba odcitat dvojku
372  8221 b5        or  l          [flagbajt a paritu]
373  8222 2801       jr  z,n1a        aby ukazovala pravdivo.
374  8224 2b        dec hl
375  8225 7c     n1a  ld  a,h         Keby vyslo zaporne cislo
376  8226 b5        or  l          tak sa zmeni na nulu.
377  8227 2801       jr  z,n1b
378  8229 2b        dec hl
379  822a e5     n1b  push hl
380  822b 3efb    kll  ld  a,#fb        nastavenie pozicie vypisu
381  822d 32cd82      ld  (cursor),a     na obrazovke
382  8230 212983      ld  hl,bufll
383  8233 220f83      ld  (bufcur+1),hl
384  8236 211e82   kam  ld  hl,n1
385  8239 22c382   n1sub ld  (kade+1),hl     59 cyklov
386  823c af        xor a
387  823d 5f        ld  e,a
388  823e 57     n1fre ld  d,a
389  823f 4f        ld  c,a
390  8240 0610       ld  b,16
391  8242 218d82      ld  hl,n2
392  8245 c31583      jp  cend
393  8248       
394  8248 3abe81   n1rr  ld  a,(ramcs)      Vstup pre vyznacenie ramcs
395  824b 0600    kff  ld  b,#00        [prave pripnutej banky]
396  824d 80        add a,b
397  824e 6f        ld  l,a
398  824f 2658       ld  h,#58
399  8251 3678       ld  (hl),#78
400  8253 23        inc hl
401  8254 3647       ld  (hl),#47
402  8256 23        inc hl
403  8257 3678       ld  (hl),#78
404  8259 3e05       ld  a,5
405  825b 3d     n1f1  dec a
406  825c 20fd       jr  nz,n1f1
407  825e 216582      ld  hl,n1bb
408  8261 e5        push hl
409  8262 c31583      jp  cend
410  8265       
411  8265 212b83   n1bb  ld  hl,bufbb      Vstup pre vypis bajtu
412  8268 220f83      ld  (bufcur+1),hl
413  826b 3ee4    kbb  ld  a,#e4
414  826d 32cd82      ld  (cursor),a
415  8270 3e04       ld  a,4
416  8272 3d     n1b1  dec a
417  8273 20fd       jr  nz,n1b1
418  8275 210000   bajt  ld  hl,#00
419  8278 e5        push hl
420  8279 211e82      ld  hl,n1
421  827c 18bb       jr  n1sub
422  827e       
423  827e af     n1ff  xor a          Vstup pre vypis free
424  827f 1e01    ffv17 ld  e,#01        nepouziva sa pocas load,save
425  8281 21ffff   ffval ld  hl,#ffff       ale pri vypise volnej pameti
426  8284 e5        push hl          v hlavnom menu
427  8285 212883      ld  hl,bufff
428  8288 220f83      ld  (bufcur+1),hl
429  828b 18b1       jr  n1fre
430  828d       
431  828d      ;Vypocet cisla
432  828d cd1082   n2   call bndc24
433  8290 3e02       ld  a,2
434  8292 3d     n2cas dec a
435  8293 20fd       jr  nz,n2cas
436  8295 1800       jr  n2aa
437  8297 e5     n2aa  push hl
438  8298 1063       djnz este
439  829a c0        ret nz
440  829b 21a182      ld  hl,n3
441  829e c31583      jp  cend
442  82a1       
443  82a1      ;Priprava cislic do buffera:
444  82a1 212883   n3   ld  hl,bufff      prevedie BCD tvar cisla
445  82a4 79        ld  a,c         na retazec cislic v pameti
446  82a5 cdb782      call do1
447  82a8 79        ld  a,c
448  82a9 cdbb82      call do2
449  82ac 7a        ld  a,d
450  82ad cdb782      call do1
451  82b0 e5        push hl
452  82b1 210283      ld  hl,n3aa
453  82b4 c31583      jp  cend
454  82b7       
455  82b7 0f     do1  rrca
456  82b8 0f        rrca
457  82b9 0f        rrca
458  82ba 0f        rrca
459  82bb e60f    do2  and #0f
460  82bd 77        ld  (hl),a
461  82be 23        inc hl
462  82bf c9        ret
463  82c0       
464  82c0 7e     n4   ld  a,(hl)       Priprava na vypis znaku
465  82c1 bc        cp  h          =184 cyklov
466  82c2 ca1e82   kade  jp  z,n1
467  82c5 23        inc hl         toto je vlastne zaciatok
468  82c6 e5        push hl         print rutinky bez samotnej
469  82c7 6f        ld  l,a         vypisovacej slucky
470  82c8 2600       ld  h,#00
471  82ca 1641       ld  d,#41
472  82cc 3e        db  #3e
473  82cd 00     cursor db  #00
474  82ce 5f        ld  e,a
475  82cf 3c        inc a
476  82d0 32cd82      ld  (cursor),a
477  82d3 01803d      ld  bc,#3d80
478  82d6 29        add hl,hl
479  82d7 29        add hl,hl
480  82d8 29        add hl,hl
481  82d9 09        add hl,bc
482  82da 23        inc hl
483  82db 0e02       ld  c,2
484  82dd 22e882   c55  ld  (hlhl),hl      hl = adresa znaku
485  82e0 21e682      ld  hl,n5          v znakovom subore
486  82e3 c31583      jp  cend
487  82e6       
488  82e6      ;Vypis polovice znaku:
489  82e6 e5     n5   push hl
490  82e7 21        db  #21
491  82e8 803d    hlhl  dw  #3d80
492  82ea 0603       ld  b,3
493  82ec 7e     c5   ld  a,(hl)       samotna slucka na vypis znaku
494  82ed 12        ld  (de),a       [na vypis cisla staci
495  82ee 23        inc hl          napokovat iba 6 bajtov !!]
496  82ef 14        inc d
497  82f0 10fa       djnz c5
498  82f2 0d        dec c
499  82f3 c2dd82      jp  nz,c55
500  82f6 80        add a,b         <- kvoli presnemu casovaniu
501  82f7 09        add hl,bc        <- aj toto
502  82f8 21c082      ld  hl,n4
503  82fb 1818       jr  cend
504  82fd       
505  82fd 218d82   este  ld  hl,n2
506  8300 1813       jr  cend
507  8302       
508  8302 7a     n3aa  ld  a,d
509  8303 cdbb82      call do2
510  8306 7b        ld  a,e
511  8307 cdb782      call do1
512  830a 7b        ld  a,e
513  830b cdbb82      call do2
514  830e 212983   bufcur ld  hl,bufll
515  8311 e5        push hl
516  8312 21c082      ld  hl,n4
517  8315       
518  8315      ;Koniec rutiny:
519  8315 220e82   cend  ld  (skok),hl      zadefinuje adresu rutinky,
520  8318 e1        pop hl         ktora sa spusti pri
521  8319 ed430582     ld  (bc),bc       dalsom zavolani tohto
522  831d ed530882     ld  (de),de       vypisu pocitadiel
523  8321 220b82      ld  (hl),hl
524  8324       
525  8324 d1        pop de
526  8325 e1        pop hl
527  8326 c1        pop bc
528  8327 c9        ret
529  8328       
530  8328 00     bufff db  #00
531  8329      bufll ds  #02
532  832b      bufbb ds  #03
533  832e 83     bufend db  >bufend
534  832f       
535  832f 3e7f    break ld  a,#7f        Test klavesy space
536  8331 dbfe       in  a,(#fe)
537  8333 1f        rra
538  8334 d8        ret c
539  8335 31008a   ini  ld  sp,sp        Hlavny start kopiraku
540  8338 213583      ld  hl,ini        - vypise hlavne menu
541  833b e5        push hl           a caka na klavesu
542  833c 3e0d       ld  a,#05+#08
543  833e d3fe       out (#fe),a
544  8340 3e04       ld  a,#04
545  8342 cdce87      call com
546  8345 cd5088      call pause
547  8348 180a    inikus jr  del99        <- adresa tohoto sa modifikuje
548  834a 3e55    oldkus ld  a,#55        Ak bol HEADER tak toto
549  834c 328384      ld  (kus),a       vrati naspet povodny
550  834f 3e0a       ld  a,del99-oldkus   pocet suborov nahratych
551  8351 324983      ld  (inikus+1),a    v kopiraku
552  8354       
553  8354 cda685   del99 call last        akonahle je adresa zaciatku
554  8357 fe08       cp  #08         volnej pamete este v bankach
555  8359 3029       jr  nc,mloop      #00-#07 tak mozme pokojne
556  835b 08        ex  af,af        zmazat banku #08 (obrazovku)
557  835c 210048   siet  ld  hl,#4800      aby tam neblikali dake atributy
558  835f 110148      ld  de,#4801
559  8362 36aa       ld  (hl),#aa      Nakreslenie bodovej sachovnice
560  8364 3e10       ld  a,16        [Ozaj,viete hrat sachy ? Ja ano]
561  8366 010001   cloop ld  bc,#0100
562  8369 edb0       ldir
563  836b cb06       rlc (hl)
564  836d 3d        dec a
565  836e 20f6       jr  nz,cloop
566  8370 3678       ld  (hl),#78
567  8372 08        ex  af,af
568  8373 fe05       cp  #05
569  8375 300d       jr  nc,mloop
570  8377 210059      ld  hl,#5900      a zmazanie atributov
571  837a 110159      ld  de,#5901
572  837d 01ff01      ld  bc,#01ff
573  8380 3638       ld  (hl),#38
574  8382 edb0       ldir
575  8384       
576  8384 cd7e89   mloop call inkey        Hlavne menu - testy klaves
577  8387 fee3       cp  #e3         caps shift
578  8389 ccf985      call z,hore
579  838c fe0e       cp  #0e         symbol shift
580  838e ccff85      call z,dole
581  8391 fe4c       cp  'L'
582  8393 ca8b84      jp  z,load1
583  8396 fe48       cp  'H'
584  8398 ca7e84      jp  z,header
585  839b fe45       cp  'E'
586  839d ca8f84      jp  z,load2
587  83a0 fe53       cp  'S'
588  83a2 ca0c85      jp  z,save
589  83a5 fe56       cp  'V'
590  83a7 ca1c85      jp  z,verify
591  83aa fe4b       cp  'K'
592  83ac ca4284      jp  z,konst
593  83af      ;   cp  'Q'         !!! Toto som pouzival
594  83af      ;   jp  z,exit       !!! pri ladeni
595  83af fe44       cp  'D'
596  83b1 20d1       jr  nz,mloop
597  83b3       
598  83b3 cda685   delete call last        Zmazanie suborov
599  83b6 322084      ld  (del4+1),a
600  83b9 3e01       ld  a,#01
601  83bb cd5688      call ccm
602  83be 218384      ld  hl,kus
603  83c1 7b        ld  a,e
604  83c2 be        cp  (hl)
605  83c3 3806       jr  c,del1
606  83c5 7a        ld  a,d
607  83c6 3d        dec a
608  83c7 77        ld  (hl),a
609  83c8 c30686      jp  vyp1
610  83cb       
611  83cb f5     del1  push af
612  83cc d5        push de
613  83cd cd0686      call vyp1
614  83d0 d1        pop de
615  83d1 f1        pop af
616  83d2 3c        inc a
617  83d3 92        sub d
618  83d4 47        ld  b,a
619  83d5 7e        ld  a,(hl)
620  83d6 90        sub b
621  83d7 77        ld  (hl),a
622  83d8 1c        inc e
623  83d9 7a        ld  a,d
624  83da cdaa85      call addkus
625  83dd fd6f       ld  yl,a
626  83df 7b        ld  a,e
627  83e0 eb        ex  de,hl
628  83e1 cdaa85      call addkus
629  83e4 fd67       ld  yh,a
630  83e6       
631  83e6      ;ld (yl.de),(yh.hl)
632  83e6 01fd7f   dloop ld  bc,#7ffd      YL a YH su cisla banky
633  83e9 fd7c       ld  a,yh        DE a HL su adresy vramci banky
634  83eb e607       and #07
635  83ed ed79       out (c),a
636  83ef 7e        ld  a,(hl)       vezme jeden bajt
637  83f0                      z pointera yh:hl
638  83f0 08        ex  af,af
639  83f1 fd7d       ld  a,yl
640  83f3 e607       and #07
641  83f5 f610       or  #10
642  83f7 ed79       out (c),a        a napokuje ho tam, kde ukazuje
643  83f9 08        ex  af,af        pointer yl:de
644  83fa 12        ld  (de),a
645  83fb       
646  83fb 23     dd   inc hl         Toto iba spravi INC pointerov
647  83fc 13        inc de
648  83fd 7c        ld  a,h
649  83fe b5        or  l
650  83ff 2018       jr  nz,del2
651  8401 fd24       inc yh
652  8403 fd7c       ld  a,yh
653  8405 fe08       cp  #08
654  8407 3804       jr  c,del3
655  8409 2648       ld  h,#48
656  840b 180c       jr  del2
657  840d fde5    del3  push iy
658  840f fd6c       ld  yl,yh
659  8411 fd2680      ld  yh,>ramtab
660  8414 fd6600      ld  h,(iy+#00)
661  8417 fde1       pop iy
662  8419       
663  8419 7c     del2  ld  a,h         Ak pointer yh:hl dosiahol
664  841a fe58       cp  #58         koniec pamete tak sa vrati
665  841c ca3583      jp  z,ini        do menu
666  841f 3e08    del4  ld  a,#08
667  8421 fdbc       cp  yh
668  8423 da3583      jp  c,ini
669  8426       
670  8426 7a        ld  a,d
671  8427 b3        or  e
672  8428 20bc       jr  nz,dloop
673  842a fd2c       inc yl
674  842c fd7d       ld  a,yl
675  842e fe08       cp  #08
676  8430 3804       jr  c,del5
677  8432 1648       ld  d,#48
678  8434 18b0       jr  dloop
679  8436 fde5    del5  push iy
680  8438 fd2680      ld  yh,>ramtab
681  843b fd5600      ld  d,(iy+#00)
682  843e fde1       pop iy
683  8440 18a4       jr  dloop
684  8442       
685  8442 3e03    konst ld  a,#03        "K" - nastavenie konstanty
686  8444 cdce87      call com
687  8447 3a6381      ld  a,(kk+1)
688  844a dd67       ld  xh,a
689  844c 3e0a    kloop ld  a,#0a
690  844e 32cd82      ld  (cursor),a
691  8451 dd7c       ld  a,xh        testy klaves:
692  8453 cd9887      call dec8
693  8456 cd2f83   kkll  call break        space
694  8459 cd7e89      call inkey
695  845c 28f8       jr  z,kkll
696  845e fe0e       cp  #0e         symbol shift
697  8460 2008       jr  nz,kon1
698  8462 3ece       ld  a,#ce
699  8464 ddbc       cp  xh
700  8466 30e4       jr  nc,kloop
701  8468 dd25       dec xh
702  846a fee3    kon1  cp  #e3         caps shift
703  846c 2006       jr  nz,kon2
704  846e dd24       inc xh
705  8470 20da       jr  nz,kloop
706  8472 dd25       dec xh
707  8474 fe0d    kon2  cp  #0d         enter
708  8476 20d4       jr  nz,kloop
709  8478 dd7c       ld  a,xh
710  847a 326381      ld  (kk+1),a
711  847d c9        ret
712  847e       
713  847e af     header xor a          "H" header
714  847f 324983      ld  (inikus+1),a    je to vlastne klasicky load
715  8482 3e        db  #3e         ale na zaciatku si zapameta
716  8483 00     kus  db  #00         pocet suborov
717  8484 324b83      ld  (oldkus+1),a    aby hl tam mohol po breaku
718  8487 210702      ld  hl,#0200+hhok    vratit
719  848a fd        db  #fd
720  848b 2100ef   load1 ld  hl,#ef00
721  848e dd        db  #dd
722  848f 2114ef   load2 ld  hl,#ef00+llok
723  8492 7c        ld  a,h
724  8493 329b84      ld  (load+1),a
725  8496 7d        ld  a,l
726  8497 32db84      ld  (loapip-1),a
727  849a       
728  849a 3e55    load  ld  a,#55        "L" load
729  849c cdce87      call com
730  849f 3a8384      ld  a,(kus)
731  84a2 fefe       cp  254         viac ako 254 suborov sa neda
732  84a4 d2f581      jp  nc,full       [z cislo technickych pricin]
733  84a7 3c        inc a
734  84a8 67        ld  h,a
735  84a9 cd9887      call dec8
736  84ac 114882      ld  de,n1rr
737  84af 3e07       ld  a,#07
738  84b1 cd6d87      call ddd
739  84b4 0608       ld  b,#08
740  84b6 cd3f88      call tab
741  84b9 0609       ld  b,#09
742  84bb 3e39    lloop ld  a,'9'
743  84bd 90        sub b
744  84be cd0688      call disp
745  84c1 10f8       djnz lloop
746  84c3 cd3f88      call tab
747  84c6 7c        ld  a,h
748  84c7 cd9385      call info
749  84ca cd0181      call loa99
750  84cd       
751  84cd 08        ex  af,af
752  84ce af        xor a          Dlzka suboru je XH:HL
753  84cf ddac       xor xh         a musi byt aspon 2 bajty
754  84d1 2006       jr  nz,nonic      [v tom je uz aj flag a parita]
755  84d3 21feff      ld  hl,#fffe
756  84d6 19        add hl,de
757  84d7 30c1       jr  nc,load
758  84d9 08     nonic ex  af,af
759  84da 1800       jr  #00
760  84dc       
761  84dc 3812    loapip jr  c,loaok       pri chybe pipne
762  84de cd5f85      call beep
763  84e1 18b7       jr  load
764  84e3       
765  84e3 af     heaok xor a          Header si trvalo pameta iba
766  84e4 b2        or  d          hlavicky.
767  84e5 ddb4       or  xh
768  84e7 ddb5       or  xl         Akonahle mu pride dake telo,
769  84e9 20af       jr  nz,load       ani ho neulozi do pameti.
770  84eb 7b        ld  a,e
771  84ec fe13       cp  #13
772  84ee 20aa       jr  nz,load
773  84f0 218384   loaok ld  hl,kus
774  84f3       
775  84f3      llok  =  loaok-loapip
776  84f3      hhok  =  heaok-loapip
777  84f3       
778  84f3 34        inc (hl)        Zadefinovanie noveho suboru
779  84f4 7e        ld  a,(hl)       do pameti
780  84f5 cdaa85      call addkus
781  84f8 7b        ld  a,e         nizky bajt dlzky
782  84f9 cdb581      call uloz
783  84fc 7a        ld  a,d         stredny bajt dlzky
784  84fd cdb581      call uloz
785  8500 dd7c       ld  a,xh        vysoky bajt dlzky
786  8502 cdb581      call uloz
787  8505 dd7d       ld  a,xl        vysledna parita suboru
788  8507 cdb581      call uloz
789  850a 188e       jr  load
790  850c       
791  850c 3ef8    save  ld  a,248        "S" prikaz save [248=token SAVE]
792  850e 110880      ld  de,sav99
793  8511 217680      ld  hl,dajbyt
794  8514 22b181      ld  (kam22+1),hl
795  8517 216b80      ld  hl,ssbyte
796  851a 1808       jr  versav
797  851c       
798  851c 3ed6    verify ld  a,214        "V" prikaz verify [214 = VERIFY]
799  851e 113b81      ld  de,ver99
800  8521 214a81      ld  hl,vvbyte
801  8524       
802  8524 ed534a85  versav ld  (vers+1),de
803  8528 229581      ld  (kam11+1),hl
804  852b       
805  852b cd5688      call ccm         <- zadanie parametrov XX-YY
806  852e 7b        ld  a,e
807  852f 3c        inc a
808  8530 323685      ld  (sloop+2),a
809  8533 7a        ld  a,d
810  8534 f5     sloop push af
811  8535 fe55       cp  #55         <- toto sa pokuje (parameter YY)
812  8537 301f       jr  nc,svend
813  8539 67        ld  h,a
814  853a 111e82      ld  de,n1
815  853d 3e06       ld  a,#06
816  853f cd6d87      call ddd
817  8542 7c        ld  a,h
818  8543 cd9385      call info
819  8546 cd0f80      call aaa
820  8549 cd0880   vers  call sav99
821  854c 3806       jr  c,noerr
822  854e cd5f85      call beep        pri verify chybe pipne a znovu
823  8551 f1        pop af         chce kontrolovat tento subor
824  8552 18e0       jr  sloop
825  8554       
826  8554 f1     noerr pop af
827  8555 3c        inc a
828  8556 18dc       jr  sloop
829  8558       
830  8558 f1     svend pop af
831  8559 cd0486      call vypis
832  855c cd7a85      call wwait
833  855f cd6285   beep  call bep1
834  8562 3e0d    bep1  ld  a,#08+#05
835  8564 118103      ld  de,#0381
836  8567       
837  8567 29     tone  add hl,hl
838  8568 d3fe    ton  out (#fe),a
839  856a ee18       xor #18
840  856c 0632       ld  b,50
841  856e 10fe    tn1  djnz tn1
842  8570 1d        dec e
843  8571 20f4       jr  nz,tone
844  8573 15        dec d
845  8574 20f2       jr  nz,ton
846  8576       
847  8576 210022   wait  ld  hl,#2200
848  8579 fd        db  #fd         <- ld iy,#00
849  857a 210000   wwait ld  hl,#00
850  857d 2b     ww1  dec hl
851  857e 7c        ld  a,h
852  857f b5        or  l
853  8580 20fb       jr  nz,ww1
854  8582 c9        ret
855  8583       
856  8583 cdb681   vezmi4 call vezmi
857  8586 5f        ld  e,a
858  8587 cdb681      call vezmi
859  858a 57        ld  d,a
860  858b cdb681      call vezmi
861  858e dd67       ld  xh,a
862  8590 c3b681      jp  vezmi
863  8593       
864  8593 cdaa85   info  call addkus       Vrati informacie o A-tom subore
865  8596 cd8385      call vezmi4       xh:de = dlzka
866  8599 e5        push hl         ramcs:hl' = pointer, kde zacina
867  859a d9        exx                 v pameti
868  859b e1        pop hl               [ramcs=banka]
869  859c d9        exx
870  859d c9        ret
871  859e       
872  859e 7a     dec  ld  a,d         xh.de=xh.de-1
873  859f b3        or  e
874  85a0 2002       jr  nz,dd1       17 bitovy dec
875  85a2 dd25       dec xh
876  85a4 1b     dd1  dec de
877  85a5 c9        ret
878  85a6       
879  85a6 3a8384   last  ld  a,(kus)       (kus)=pocet suborov v pameti
880  85a9 3c        inc a
881  85aa dde5    addkus push ix         Urcenie adresy A-teho suboru
882  85ac c5        push bc         Vystup: ramcs = banka
883  85ad d5        push de               hl = adresa v banke
884  85ae 01fd7f      ld  bc,#7ffd
885  85b1 2610       ld  h,#10
886  85b3 ed61       out (c),h
887  85b5 21be81      ld  hl,ramcs
888  85b8 3600       ld  (hl),#00
889  85ba 210080      ld  hl,ramtab
890  85bd 66        ld  h,(hl)
891  85be 2e00       ld  l,#00
892  85c0 47        ld  b,a
893  85c1 05     adloop dec b          b = pocitadlo suborov
894  85c2 281d       jr  z,addend
895  85c4 c5        push bc
896  85c5 cd8385      call vezmi4
897  85c8 c1        pop bc
898  85c9 dd7c       ld  a,xh        xh:de = dlzka jedneho suboru
899  85cb 87        add a,a
900  85cc 19     noloop add hl,de
901  85cd 3809       jr  c,ksloop
902  85cf b7        or  a
903  85d0 28ef       jr  z,adloop
904  85d2 3d        dec a          Ak je 17 bit dlzky jednotkovy,
905  85d3 110080      ld  de,#8000      tak dvakrat pripocita #8000
906  85d6 18f4       jr  noloop
907  85d8 eb     ksloop ex  de,hl        prepocet presiahol hranice
908  85d9 210000      ld  hl,#00       jednej banky, treba urcit
909  85dc cdb881      call dnext        adresy v dalsej banke
910  85df 18eb       jr  noloop
911  85e1       
912  85e1 3abe81   addend ld  a,(ramcs)
913  85e4 f5        push af
914  85e5 e607       and #07
915  85e7 f610       or  #10
916  85e9 ed79       out (c),a
917  85eb f1        pop af
918  85ec d1        pop de
919  85ed c1        pop bc
920  85ee dde1       pop ix
921  85f0 c9        ret
922  85f1                      Tu zacinaju rutinky vypisujuce
923  85f1 fe0e    hodo  cp  #0e         obsah pameti - subory v listingu
924  85f3 ccff85      call z,dole
925  85f6 fee3       cp  #e3
926  85f8 c0        ret nz
927  85f9       
928  85f9 3a0586   hore  ld  a,(aktiv)      prikaz "caps shift"
929  85fc 3d        dec a
930  85fd 1807       jr  vyp1
931  85ff 3a0586   dole  ld  a,(aktiv)      prikaz "symbol shift"
932  8602 3c        inc a
933  8603 11        db  #11         <- ld de,...
934  8604 3e     vypis db  #3e          [jednobajtove "jr #02"]
935  8605 06     aktiv db  #06
936  8606 c5     vyp1  push bc         aktiv je cislo prave
937  8607 e5        push hl         aktualneho suboru
938  8608 dde5       push ix         ktory je vypisany na obrazovke
939  860a 4f        ld  c,a
940  860b 1606       ld  d,#06
941  860d cd6787      call set56
942  8610 3acd82      ld  a,(cursor)
943  8613 f5        push af
944  8614 3e20       ld  a,#20
945  8616 32cd82      ld  (cursor),a
946  8619       
947  8619 3a8384      ld  a,(kus)       ak nie je v pameti ziadny subor
948  861c a7        and a          tak rovno skoci na koniec
949  861d ca5287      jp  z,vyp10
950  8620 ba        cp  d          logika na urcenie cisla
951  8621 3809       jr  c,vyp98       suboru ktory bude vypisany
952  8623 47        ld  b,a         ako prvy na obrazovke
953  8624 79        ld  a,c
954  8625 b8        cp  b
955  8626 3801       jr  c,vyp3
956  8628 78        ld  a,b
957  8629 ba     vyp3  cp  d
958  862a 3001       jr  nc,vyp99
959  862c 7a     vyp98 ld  a,d         Hlavna vypisovacia
960  862d 320586   vyp99 ld  (aktiv),a      slucka
961  8630 d605       sub #05
962  8632 f5     vloop push af
963  8633 cd9385      call info        <- informacie o subore
964  8636 dd6f       ld  xl,a
965  8638 cd9e85      call dec
966  863b cd9e85      call dec         zmensenie dlzky o dva
967  863e dd7c       ld  a,xh
968  8640 e601       and #01
969  8642 323c87      ld  (bit17+2),a
970  8645 f1        pop af
971  8646 f5        push af
972  8647 d5     line  push de         Vypis jedneho riadku - suboru
973  8648 cd9887      call dec8        poradove cislo suboru
974  864b cd0488      call space        medzera
975  864e cd9981      call play        dekomprimacia
976  8651 4f        ld  c,a         - vrati flagbyte
977  8652 a7        and a
978  8653 200f       jr  nz,bodd       Test, ci sa jedna o hlavu
979  8655 af        xor a          alebo o telo
980  8656 ddac       xor xh
981  8658 200a       jr  nz,bodd
982  865a af        xor a
983  865b ddad       xor xl
984  865d 2005       jr  nz,bodd
985  865f cd9981      call play
986  8662 fe04       cp  #04
987  8664 d21187   bodd  jp  nc,body
988  8667 4f        ld  c,a
989  8668 d1        pop de
990  8669 d5        push de
991  866a 7a        ld  a,d
992  866b a7        and a
993  866c 2003       jr  nz,bodi
994  866e 7b        ld  a,e
995  866f fe11       cp  #11
996  8671 c21187   bodi  jp  nz,body
997  8674       
998  8674 060a    hlava ld  b,10        Je to hlava
999  8676 cd9981   meno  call play        - vypis 10 znakoveho mena
1000  8679 fea5       cp  165
1001  867b 3809       jr  c,men2
1002  867d e5        push hl
1003  867e c5        push bc
1004  867f cde387      call tok         vypis tokenov
1005  8682 c1        pop bc
1006  8683 e1        pop hl
1007  8684 1819       jr  menend
1008  8686 fe90    men2  cp  #90
1009  8688 3804       jr  c,men3
1010  868a c651       add a,#51
1011  868c 180e       jr  men99
1012  868e fe80    men3  cp  #80
1013  8690 3804       jr  c,men4
1014  8692 3eaa       ld  a,'*'+#80
1015  8694 1806       jr  men99
1016  8696 fe20    men4  cp  ' '
1017  8698 3002       jr  nc,men99
1018  869a 3ea0       ld  a,' '+#80
1019  869c cd0688   men99 call disp        <- vypis jedneho znaku
1020  869f 11cd82   menend ld  de,cursor
1021  86a2 1a        ld  a,(de)
1022  86a3 e61f       and #1f         meno moze siahat iba do 18.
1023  86a5 fe12       cp  18         stlpca. Ak ma viac znakov
1024  86a7 300c       jr  nc,typ2       ako 14 tak sa jednoducho ureze.
1025  86a9 10cb       djnz meno
1026  86ab 0612       ld  b,18        tabulator na 18 stlpec
1027  86ad cd3f88      call tab
1028  86b0 180b       jr  typcon
1029  86b2 cd9981   type  call play
1030  86b5 10fb    typ2  djnz type
1031  86b7 1a        ld  a,(de)
1032  86b8 e6e0       and #e0
1033  86ba c612       add a,18
1034  86bc 12        ld  (de),a
1035  86bd d1     typcon pop de
1036  86be cd9981      call play        nacita dlzku z hlavicky
1037  86c1 5f        ld  e,a
1038  86c2 cd9981      call play
1039  86c5 57        ld  d,a
1040  86c6 d5        push de         urcenie typu suboru
1041  86c7 af        xor a
1042  86c8 a9        xor c
1043  86c9 0650       ld  b,'P'        P - program
1044  86cb 280f       jr  z,typ1
1045  86cd fe03       cp  #03
1046  86cf 0643       ld  b,'C'        C - code
1047  86d1 2809       jr  z,typ1
1048  86d3 0644       ld  b,'D'        D - array
1049  86d5 3d        dec a
1050  86d6 0e20       ld  c,#20        offset pre premennu
1051  86d8 2802       jr  z,typ1       suboru typu "array"
1052  86da 0e60       ld  c,#60
1053  86dc       
1054  86dc cd0488   typ1  call space
1055  86df 3e57       ld  a,#57
1056  86e1 323988      ld  (color),a
1057  86e4 78        ld  a,b
1058  86e5 cd0688      call disp        vypis typu suboru
1059  86e8 cd6787      call set56
1060  86eb cd0488      call space
1061  86ee cd9981      call play        nacitanie adresy suboru
1062  86f1 5f        ld  e,a
1063  86f2 cd9981      call play
1064  86f5 57        ld  d,a
1065  86f6 78        ld  a,b
1066  86f7 fe44       cp  'D'         Ak to nie je array,
1067  86f9 f5        push af         tak vypise adresu
1068  86fa c49f87      call nz,dec16
1069  86fd f1        pop af
1070  86fe 2031       jr  nz,lnend
1071  8700 7a        ld  a,d         Pri array
1072  8701 91        sub c          vypise premennu
1073  8702 cd0688      call disp
1074  8705 79        ld  a,c
1075  8706 fe20       cp  #20
1076  8708 2827       jr  z,lnend       Ak je to textove array,
1077  870a 3e24       ld  a,'$'        tak k premennej prida dolar
1078  870c cd0688      call disp
1079  870f 1820       jr  lnend
1080  8711       
1081  8711 3e30    body  ld  a,#30        Vypis tela
1082  8713 323988      ld  (color),a
1083  8716 79        ld  a,c
1084  8717 cd9887      call dec8        flagbajt tela
1085  871a af        xor a
1086  871b ddad       xor xl
1087  871d 2812       jr  z,lnend
1088  871f 0615       ld  b,21
1089  8721 cd3f88      call tab
1090  8724 3e57       ld  a,#57
1091  8726 323988      ld  (color),a
1092  8729 cd0488      call space
1093  872c dd7d       ld  a,xl        vypis vyslednej parity suboru
1094  872e cd9887      call dec8        (len ked je nenulova)
1095  8731 061a    lnend ld  b,26
1096  8733 cd3f88      call tab
1097  8736 cd6787      call set56
1098  8739 e1        pop hl
1099  873a dd2601   bit17 ld  xh,#01       vypis dlzky suboru
1100  873d cd5289      call dec17        [17 bitove -> 6 ciferne cislo!!]
1101  8740 c1     vypend pop bc         Koniec vypisu jedneho riadku
1102  8741 04        inc b
1103  8742 3a0586      ld  a,(aktiv)      Vypisalo sa uz 6 riadkov ?
1104  8745 b8        cp  b
1105  8746 380a       jr  c,vyp10       (ano)
1106  8748 3a8384      ld  a,(kus)       Su este vobec dake subory ?
1107  874b b8        cp  b
1108  874c 3804       jr  c,vyp10       (nie)
1109  874e 78        ld  a,b
1110  874f c33286      jp  vloop        inak pokracuj vo vypise
1111  8752       
1112  8752 3e28    vyp10 ld  a,#28        vypis medzier do prazdnej
1113  8754 323988      ld  (color),a      casti obrazu
1114  8757 0600       ld  b,#00        [ak bolo menej ako 6 suborov]
1115  8759 cd3b88      call tabab
1116  875c f1     retvyp pop af         Totalny koniec vypisovania
1117  875d 32cd82      ld  (cursor),a     katalogu pamete
1118  8760 dde1       pop ix
1119  8762 e1        pop hl
1120  8763 c1        pop bc
1121  8764 3e78       ld  a,#78
1122  8766 11        db  #11
1123  8767 3e38    set56 ld  a,#38
1124  8769 323988      ld  (color),a
1125  876c c9        ret
1126  876d       
1127  876d ed533782  ddd  ld  (kam+1),de     Vypocet pozic polohy
1128  8771 5f        ld  e,a         pocitadiel pre load,save,verify
1129  8772 7c        ld  a,h
1130  8773 bb        cp  e
1131  8774 3801       jr  c,menej
1132  8776 7b        ld  a,e
1133  8777 e607    menej and #07
1134  8779 0f        rrca
1135  877a 0f        rrca
1136  877b 0f        rrca
1137  877c 329387      ld  (dec88+1),a
1138  877f c604       add a,#04
1139  8781 326c82      ld  (kbb+1),a
1140  8784 c603       add a,#03
1141  8786 324c82      ld  (kff+1),a
1142  8789 c614       add a,#14
1143  878b 322c82      ld  (kll+1),a
1144  878e 7c        ld  a,h
1145  878f cd0686      call vyp1
1146  8792 3e20    dec88 ld  a,#20
1147  8794 32cd82      ld  (cursor),a
1148  8797 7c        ld  a,h
1149  8798 d5     dec8  push de         Vypis 8 bitoveho cisla v A
1150  8799 e5        push hl
1151  879a 6f        ld  l,a
1152  879b 2600       ld  h,#00
1153  879d 180f       jr  dec168
1154  879f       
1155  879f d5     dec16 push de         Vypis 16 bitoveho cisla v DE
1156  87a0 e5        push hl
1157  87a1 eb        ex  de,hl
1158  87a2 11f0d8      ld  de,-10000
1159  87a5 cdc387      call bn6-1
1160  87a8 1118fc      ld  de,-1000
1161  87ab cdc387      call bn6-1
1162  87ae 119cff   dec168 ld  de,-100
1163  87b1 cdc387      call bn6-1
1164  87b4 11f6ff      ld  de,-10
1165  87b7 cdc387      call bn6-1
1166  87ba 11ffff      ld  de,-1
1167  87bd cdc387      call bn6-1
1168  87c0 e1        pop hl
1169  87c1 d1        pop de
1170  87c2 c9        ret
1171  87c3       
1172  87c3 af        xor a
1173  87c4 19     bn6  add hl,de
1174  87c5 3c        inc a
1175  87c6 38fc       jr  c,bn6
1176  87c8 c62f       add a,'0'-1
1177  87ca ed52       sbc hl,de
1178  87cc 1838       jr  disp
1179  87ce       
1180  87ce f5     com  push af         Vypis horneho menu riadku
1181  87cf af        xor a          (hlavne menu, prikazy, volne)
1182  87d0 32cd82      ld  (cursor),a
1183  87d3 061a       ld  b,#1a
1184  87d5 cd3f88      call tab
1185  87d8 cdf788      call free
1186  87db cd0486      call vypis
1187  87de af        xor a
1188  87df 32cd82      ld  (cursor),a
1189  87e2 f1        pop af
1190  87e3 219089   tok  ld  hl,tabtok      Vypis tokenov
1191  87e6 fea5       cp  165
1192  87e8 3805       jr  c,tak
1193  87ea 219500   tik  ld  hl,#95
1194  87ed d6a4       sub 164
1195  87ef 47     tak  ld  b,a
1196  87f0 7e     tkn  ld  a,(hl)
1197  87f1 23        inc hl
1198  87f2 fe80       cp  #80
1199  87f4 38fa       jr  c,tkn
1200  87f6 10f8       djnz tkn
1201  87f8 7e     dsrom ld  a,(hl)
1202  87f9 e67f       and #7f
1203  87fb cd0688      call disp
1204  87fe 7e        ld  a,(hl)
1205  87ff 23        inc hl
1206  8800 fe80       cp  #80
1207  8802 38f4       jr  c,dsrom
1208  8804 3e20    space ld  a,' '
1209  8806 c5     disp  push bc         Vypis jedneho znaku
1210  8807 d5        push de
1211  8808 e5        push hl
1212  8809 87        add a,a         Ak BIT 7 = 1 tak AND #7f
1213  880a 6f        ld  l,a         a znak vypise inverzne
1214  880b 2600       ld  h,#00
1215  880d 3e2f       ld  a,#2f        #2f = cpl
1216  880f 3801       jr  c,#01
1217  8811 af        xor a
1218  8812 322488      ld  (ds1+1),a
1219  8815 3acd82      ld  a,(cursor)
1220  8818 1640       ld  d,#40
1221  881a 5f        ld  e,a
1222  881b 01003c      ld  bc,#3c00
1223  881e 29        add hl,hl
1224  881f 29        add hl,hl
1225  8820 09        add hl,bc
1226  8821 0608       ld  b,#08
1227  8823 7e     ds1  ld  a,(hl)
1228  8824 2f        cpl
1229  8825 12        ld  (de),a
1230  8826 23        inc hl
1231  8827 14        inc d
1232  8828 10f9       djnz ds1
1233  882a 6b        ld  l,e
1234  882b cd3688      call farba
1235  882e 21cd82      ld  hl,cursor
1236  8831 34        inc (hl)
1237  8832 e1        pop hl
1238  8833 d1        pop de
1239  8834 c1        pop bc
1240  8835 c9        ret
1241  8836       
1242  8836 2658    farba ld  h,#58
1243  8838 36        db  #36         #36 = ld (hl),...
1244  8839 78     color db  #78
1245  883a c9        ret
1246  883b       
1247  883b 3eff    tabab ld  a,#ff        Tabulatorove rutinky
1248  883d 1802       jr  #02
1249  883f 3e1f    tab  ld  a,#1f
1250  8841 324888      ld  (tab2+1),a
1251  8844 3acd82   tab1  ld  a,(cursor)
1252  8847 e61f    tab2  and #1f
1253  8849 b8        cp  b
1254  884a c8        ret z
1255  884b cd0488      call space
1256  884e 18f4       jr  tab1
1257  8850       
1258  8850 cd7e89   pause call inkey
1259  8853 20fb       jr  nz,pause
1260  8855 c9        ret
1261  8856       
1262  8856 cdce87   ccm  call com
1263  8859 dd2602   numb  ld  xh,#02       Input rutina pre dve cisla XX-YY
1264  885c dd6b    num1  ld  xl,e        Vystup: d-e
1265  885e cd5088   input call pause        Pouzitie v save,verify,delete
1266  8861 210000      ld  hl,#00
1267  8864 3acd82      ld  a,(cursor)
1268  8867 32cf88      ld  (inp),a
1269  886a 0603       ld  b,#03
1270  886c dd7c       ld  a,xh
1271  886e feff       cp  #ff
1272  8870 281a       jr  z,iido
1273  8872 3acd82   numcur ld  a,(cursor)
1274  8875 e5        push hl
1275  8876 6f        ld  l,a
1276  8877 2658       ld  h,#58
1277  8879 36f8       ld  (hl),#f8
1278  887b e1        pop hl
1279  887c cd2f83   number call break
1280  887f cd7e89      call inkey
1281  8882 28f8       jr  z,number
1282  8884 dd25       dec xh
1283  8886 200d       jr  nz,iiaaa
1284  8888 fe45       cp  'E'         E = cislo posledneho suboru
1285  888a 2014       jr  nz,iicont        [namiesto parametra YY]
1286  888c 3a8384   iido  ld  a,(kus)
1287  888f 6f        ld  l,a
1288  8890 dd2601      ld  xh,#01
1289  8893 1834       jr  iiend
1290  8895       
1291  8895 fe41    iiaaa cp  'A'         A = vsetky subory
1292  8897 2007       jr  nz,iicont        [XX=1, YY=ako 'E']
1293  8899 dd2600      ld  xh,#00
1294  889c 2e01       ld  l,1
1295  889e 1829       jr  iiend
1296  88a0       
1297  88a0 dd24    iicont inc xh
1298  88a2       
1299  88a2 fe0d       cp  #0d
1300  88a4 2823       jr  z,iiend
1301  88a6 cdf185      call hodo
1302  88a9 fe30       cp  '0'
1303  88ab 38cf       jr  c,number
1304  88ad fe3a       cp  ':'
1305  88af 30cb       jr  nc,number
1306  88b1 e60f    iiano and #0f
1307  88b3 4f        ld  c,a
1308  88b4 f630       or  #30
1309  88b6 cd0688      call disp
1310  88b9 cd5088      call pause
1311  88bc 78        ld  a,b         vypocet hodnoty cisla
1312  88bd 0600       ld  b,#00
1313  88bf 29        add hl,hl
1314  88c0 54        ld  d,h
1315  88c1 5d        ld  e,l
1316  88c2 29        add hl,hl
1317  88c3 29        add hl,hl
1318  88c4 19        add hl,de
1319  88c5 09        add hl,bc
1320  88c6 47        ld  b,a         hl = 10*hl+c
1321  88c7 10a9       djnz numcur
1322  88c9 af     iiend xor a
1323  88ca ac        xor h          parametre mozu byt iba max 255
1324  88cb c23583      jp  nz,ini
1325  88ce 3e        db  #3e
1326  88cf ff     inp  db  #ff
1327  88d0 32cd82      ld  (cursor),a
1328  88d3 7d        ld  a,l         Ak je parameter nulovy,
1329  88d4 b7     iivyp or  a
1330  88d5 2001       jr  nz,#01
1331  88d7 3c        inc a          zmeni sa na jednotku
1332  88d8 5f        ld  e,a
1333  88d9 cd9887      call dec8
1334  88dc dd25       dec xh
1335  88de 2808       jr  z,iikon
1336  88e0 3e2d       ld  a,'-'
1337  88e2 cd0688      call disp
1338  88e5 c35c88      jp  num1
1339  88e8 3a8384   iikon ld  a,(kus)       YY nesmie byt vecsie
1340  88eb bb        cp  e          ako pocet suborov
1341  88ec da3583   iiini jp  c,ini
1342  88ef 7b        ld  a,e         XX nesmie byt vecsie
1343  88f0 ddbd       cp  xl         ako XX
1344  88f2 38f8       jr  c,iiini
1345  88f4 dd55       ld  d,xl
1346  88f6 c9        ret
1347  88f7       
1348  88f7 ed733c89  free  ld  (free00+#01),sp   Vypis velkosti volnej pamete
1349  88fb 213b89      ld  hl,free00
1350  88fe 22ff81      ld  (outmem+1),hl
1351  8901 cda685      call last        <- adresa zaciatku volnej pamete
1352  8904 dd2600      ld  xh,#00
1353  8907 eb        ex  de,hl
1354  8908 210000      ld  hl,#00
1355  890b       
1356  890b 08        ex  af,af        Ak je adresa vramci banky #08
1357  890c 7a        ld  a,d         (mensia ako #5800) tak potom
1358  890d fe58       cp  #58         volna pamet bude zvysok
1359  890f 3819       jr  c,fr7        do #5800
1360  8911 08        ex  af,af
1361  8912       
1362  8912 ed52    floop sbc hl,de        inak ju musime pomerne
1363  8914 3802       jr  c,#02        zlozito vypocitat
1364  8916 dd24       inc xh
1365  8918 3c        inc a
1366  8919 e607       and #07
1367  891b 2814       jr  z,fr4
1368  891d 322289      ld  (ramrd),a
1369  8920 08        ex  af,af
1370  8921 3a        db  #3a
1371  8922 00     ramrd db  #00
1372  8923 80        db  >ramtab
1373  8924 1e00       ld  e,#00
1374  8926 57        ld  d,a
1375  8927 08        ex  af,af
1376  8928 18e8       jr  floop
1377  892a       
1378  892a 210058   fr7  ld  hl,#5800
1379  892d ed52       sbc hl,de
1380  892f 1812       jr  fr6
1381  8931 110010   fr4  ld  de,#1000
1382  8934 19        add hl,de
1383  8935 300c       jr  nc,fr6
1384  8937 dd24       inc xh
1385  8939 1808       jr  fr6
1386  893b       
1387  893b 310000   free00 ld  sp,#00
1388  893e af        xor a
1389  893f 67        ld  h,a
1390  8940 6f        ld  l,a
1391  8941 dd67       ld  xh,a
1392  8943       
1393  8943 dd7c    fr6  ld  a,xh        xh:hl = velkost volnej pamete
1394  8945 0f        rrca
1395  8946 380a       jr  c,dec17       Ak je mensia ako #08
1396  8948 af        xor a          tak rovno vypise nulu
1397  8949 ac        xor h          (aj tak by sa tam
1398  894a 2006       jr  nz,dec17       uz nic nevoslo...)
1399  894c 7d        ld  a,l
1400  894d fe08       cp  #08
1401  894f 3001       jr  nc,dec17
1402  8951 6c        ld  l,h
1403  8952       
1404  8952 228282   dec17 ld  (ffval+1),hl    Vypis 17 bitoveho cisla
1405  8955 dd7c       ld  a,xh        [pouziva rutinku cislo]
1406  8957 328082      ld  (ffv17+1),a
1407  895a 217e82      ld  hl,n1ff
1408  895d 220e82      ld  (skok),hl
1409  8960 213583      ld  hl,ini
1410  8963 22ff81      ld  (outmem+1),hl
1411  8966 0625       ld  b,37        na vypis hodnoty cisla staci
1412  8968 212883   ffloop ld  hl,bufff      zavolat "cislo" iba 37 krat
1413  896b af        xor a
1414  896c ae        xor (hl)
1415  896d 2002       jr  nz,ffff
1416  896f 362f       ld  (hl),'_'-'0'    Ak je cislo mensie ako 099999
1417  8971 3acd82   ffff  ld  a,(cursor)     (prva cifra je nula)
1418  8974 6f        ld  l,a         tak ju nahradi medzerou
1419  8975 cd3688      call farba
1420  8978 cd0182      call cislo
1421  897b 10eb       djnz ffloop
1422  897d c9        ret
1423  897e       
1424  897e c5     inkey push bc         Test klavesnice
1425  897f e5        push hl         Vracia ASCII kod klavesy v A
1426  8980 cd7685      call wait         caps = #e3
1427  8983 cd8e02      call #028e        symbol = #0e
1428  8986 1c        inc e
1429  8987 2805       jr  z,#05
1430  8989 1d        dec e
1431  898a cd4703      call #0347
1432  898d a7        and a
1433  898e e1        pop hl
1434  898f c1        pop bc
1435  8990 c9     tabtok ret
1436  8991       
1437  8991 44454c45     db  'DELET','E'+#80
      54c5    
1438  8997 48454144     db  'HEADE','R'+#80
      45d2    
1439  899d 4b6f6e73     db  'Konstanta',':'+#80
      74616e74  
      61ba    
1440  89a7 4c6f6120     db  'Loa Hea Err Sav '
      48656120  
      45727220  
      53617620  
1441  89b7 56657220     db  'Ver De','l'+#80
      4465ec   
1442  89be       
1443  89be ffffffff  k   dw  #ffff,#ffff     toto uz je nanic
1444  89c2 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1445  89c6 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1446  89ca ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1447  89ce ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1448  89d2 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1449  89d6 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1450  89da ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1451  89de ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1452  89e2 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1453  89e6 ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1454  89ea ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1455  89ee ffffffff     dw  #ffff,#ffff
1456  89f2      l   =  k-ramtab      l = dlzka kodu kopiraku
1457  89f2       
1458  89f2          org sp,#00       ================================
1459  8a00                      Toto dalej su iba rutinky, ktore
1460  8a00                      som pouzival pri ladeni a nie su
1461  8a00                      sucastou kopiraku.
1462  8a00       
1463  8a00 2100bf   p   ld  hl,#bf00      Odklad zdrojaku
1464  8a03 11009f      ld  de,#9f00
1465  8a06 010001      ld  bc,#0100
1466  8a09 edb0       ldir
1467  8a0b       
1468  8a0b f3     rst  di            Test 128
1469  8a0c 31008a      ld  sp,sp
1470  8a0f 111110      ld  de,#1011
1471  8a12 21ffff      ld  hl,#ffff
1472  8a15 01fd7f      ld  bc,#7ffd
1473  8a18 ed59       out (c),e
1474  8a1a 3600       ld  (hl),#00
1475  8a1c ed51       out (c),d
1476  8a1e 3601       ld  (hl),#01
1477  8a20 ed59       out (c),e
1478  8a22 35        dec (hl)
1479  8a23      ;   jr  z,reset
1480  8a23 ed51       out (c),d
1481  8a25 c33583      jp  ini
1482  8a28       
1483  8a28 01fd7f   exit  ld  bc,#7ffd
1484  8a2b 3e10       ld  a,#10
1485  8a2d ed79       out (c),a
1486  8a2f 21009f      ld  hl,#9f00      vratenie zdrojaku
1487  8a32 1100bf      ld  de,#bf00
1488  8a35 010001      ld  bc,#0100
1489  8a38 edb0       ldir
1490  8a3a c3b3f4      jp  #f4b3        skok do MRS
1491  8a3d       
1492  8a3d fd213a5c  reset ld  iy,#5c3a      Chybove hlasenie OUT OF MEMORY
1493  8a41 215827      ld  hl,#2758
1494  8a44 d9        exx
1495  8a45 210080      ld  hl,#8000
1496  8a48 110180      ld  de,#8001
1497  8a4b 01500a      ld  bc,rrrr-#8000
1498  8a4e 3600       ld  (hl),#00
1499  8a50 edb0    rrrr  ldir
1500  8a52 fb        ei
1501  8a53 cf        rst #08
1502  8a54 03        db  #03

 aaa  800f * addend 85e1 * addkus 85aa * adloop 85c1 *
 aktiv 8605 * bajt  8275 * bbb  8033 * bc   8205 *
 beep  855f * bep1  8562 * bit17 873a * bitbeg 8074 *
 bitend 8071 * bitout 8085 * bloop 807d * bn1  801e *
 bn6  87c4 * bndc24 8210 * bodd  8664 * bodi  8671 *
 body  8711 * bord  8183 * break 832f * brek  818e *
 bufbb 832b * bufcur 830e * bufend 832e * bufff 8328 *
 bufll 8329 * byt1  815c * byte  815a * bytout 805e *
 c5   82ec * c55  82dd * ccm  8856 * cend  8315 *
 cislo 8201 * cloop 8366 * color 8839 * com  87ce *
 cursor 82cd * dajbyt 8076 * dd   83fb * dd1  85a4 *
 ddd  876d * de   8208 * dec  859e * dec16 879f *
 dec168 87ae * dec17 8952 * dec8  8798 * dec88 8792 *
 del1  83cb * del2  8419 * del3  840d * del4  841f *
 del5  8436 * del99 8354 * delete 83b3 * disp  8806 *
 djnz  80cc * dloop 83e6 * dnext 81b8 * do1  82b7 *
 do2  82bb * dole  85ff * ds1  8823 * dsrom 87f8 *
 eend  81ac * este  82fd * exit  8a28 * farba 8836 *
 ffff  8971 * ffloop 8968 * ffv17 827f * ffval 8281 *
 floop 8912 * fr4  8931 * fr6  8943 * fr7  892a *
 free  88f7 * free00 893b * full  81f5 * header 847e *
 heaok 84e3 * heaton 80a7 * hhok  0007 * hl   820b *
 hlava 8674 * hlhl  82e8 * hll  8030 * hodo  85f1 *
 hore  85f9 * iiaaa 8895 * iiano 88b1 * iicont 88a0 *
 iido  888c * iiend 88c9 * iiini 88ec * iikon 88e8 *
 iivyp 88d4 * info  8593 * ini  8335 * inikus 8348 *
 inkey 897e * inp  88cf * input 885e * k   89be *
 k4   8098 * k5   8089 * k6   8083 * kade  82c2 *
 kam  8236 * kam11 8194 * kam22 81b0 * kbb  826b *
 kff  824b * kk   8162 * kkll  8456 * kll  822b *
 kloop 844c * kon1  846a * kon2  8474 * konst 8442 *
 ksloop 85d8 * kus  8483 * l   09be * l222  8174 *
 last  85a6 * line  8647 * llbyte 81a0 * llok  0014 *
 lloop 84bb * lnend 8731 * loa  815e * loa1  8116 *
 loa2  8135 * loa99 8101 * load  849a * load1 848b *
 load2 848f * loaok 84f0 * loapip 84dc * lvbyte 8171 *
 men2  8686 * men3  868e * men4  8696 * men99 869c *
 menej 8777 * menend 869f * meno  8676 * mloop 8384 *
 mmm  8170 * n1   821e * n1a  8225 * n1b  822a *
 n1b1  8272 * n1bb  8265 * n1f1  825b * n1ff  827e *
 n1fre 823e * n1rr  8248 * n1sub 8239 * n2   828d *
 n2aa  8297 * n2cas 8292 * n3   82a1 * n3aa  8302 *
 n4   82c0 * n5   82e6 * nexbyt 81e4 * nexcon 81eb *
 nexkon 81d1 * next  81b7 * nexww 81cc * nn   81ed *
 nnn  80c0 * nnx  81e6 * noerr 8554 * noloop 85cc *
 nonic 84d9 * num1  885c * numb  8859 * number 887c *
 numcur 8872 * oldkus 834a * outmem 81fe * p   8a00 *
 pause 8850 * play  8199 * ppp  816c * ramcs 81be *
 ramoe 81e1 * ramrd 8922 * ramtab 8000 * record 819f *
 reset 8a3d * retvyp 875c * rrr  80c5 * rrrr  8a50 *
 rst  8a0b * sav0  8025 * sav99 8008 * save  850c *
 save8 808e * savend 80a2 * set56 8767 * siet  835c *
 skok  820e * sloop 8534 * sp   8a00 * space 8804 *
 splay 8191 * ssbyte 806b * sss  80d7 * svcont 8064 *
 svend 8558 * tab  883f * tab1  8844 * tab2  8847 *
 tabab 883b * tabtok 8990 * tak  87ef * tik  87ea *
 tkn  87f0 * tn1  856e * tok  87e3 * ton  8568 *
 tone  8567 * ttt  80eb * typ1  86dc * typ2  86b5 *
 typcon 86bd * type  86b2 * uloz  81b5 * ver1  8145 *
 ver99 813b * verify 851c * vers  8549 * versav 8524 *
 vezmi 81b6 * vezmi4 8583 * vloop 8632 * vvbyte 814a *
 vyp1  8606 * vyp10 8752 * vyp3  8629 * vyp98 862c *
 vyp99 862d * vypend 8740 * vypis 8604 * wait  8576 *
 ww1  857d * wwait 857a *                

errors:0

Popis
Kazetový kopírák. Pakuje v reálném čase a vypisuje status.

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy