INKEY rutinka pre obsluhu klavesnice

Zdrojový kód


3   5b00      *s
4   5b00          org #8000
5   8000      p
6   8000 fd212700  inkey ld  iy,#27
7   8004 cd8e02      call #028e
8   8007 200c       jr  nz,iaa
9   8009 cd1e03      call #031e
10   800c 3007       jr  nc,iaa
11   800e 15        dec d
12   800f 5f        ld  e,a
13   8010 cd3303      call #0333
14   8013 b7        or  a
15   8014 06        db  #06
16   8015 af     iaa  xor a
17   8016 c9        ret
18   8017       
19   8017 cd0080   keys  call inkey
20   801a 28fb       jr  z,keys
21   801c 212880      ld  hl,tabkey
22   801f 011000      ld  bc,endtab-tabkey
23   8022 edb1       cpir
24   8024 2001       jr  nz,ibb
25   8026 7e        ld  a,(hl)
26   8027 c9     ibb  ret
27   8028 e27eac7f  tabkey db  #e2,'~',#ac,''
28   802c c37ccd5c     db  #c3,'|',#cd,'\'
29   8030 c65bc55d     db  #c6,'[',#c5,']'
30   8034 cc7bcb7d     db  #cc,'{',#cb,'}'
31   8038       
32   8038      endtab

 endtab 8038 * iaa  8015 * ibb  8027 * inkey 8000 *
 keys  8017 * p   8000 * tabkey 8028 *        

Bytes:56 labels:7 errors:0  


Popis
Toto je rutinka pre citanie klavesnice, podobne ako funkcia INKEY$ v basicu. Bola napisana s cielom poskytnut moznost pisat vsetky ASCII kody v rozsahu 32 az 127 (a niektore riadiace znaky) pri co najmensej dlzke rutinky. Mozete ju najst napriklad v kopiraku BS COPY 128#.

Poznámky
Vstupny body:
INKEY ... vracia kody ako klasicky basicovy INKEY$
KEYS ... vracia vsetky ASCII kody 32 az 127

Poslal
Busy