Test stlacenia NMI

Zdrojový kód


3   4000      *s
4   4000      ;==============================;
5   4000      ;NMI - oprava 6        ;
6   4000      ;==============================;
7   4000          org #8000
8   8000 3e02    p   ld  a,#02
9   8002 cd0116      call #1601
10   8005 f3        di
11   8006 31007e      ld  sp,#7e00
12   8009 cd5b80      call cls
13   800c 218980      ld  hl,qwe
14   800f 0614       ld  b,rty-qwe
15   8011 7e     uio  ld  a,(hl)
16   8012 d7        rst #10
17   8013 23        inc hl
18   8014 10fb       djnz uio
19   8016       
20   8016 f3     loop  di
21   8017 31013a      ld  sp,#3a01
22   801a 214880      ld  hl,ggg
23   801d 22b05c      ld  (23728),hl
24   8020 22f5ff      ld  (#fff5),hl
25   8023 3e18       ld  a,#18
26   8025 32ffff      ld  (#ffff),a
27   8028 3ec3       ld  a,#c3
28   802a 32f4ff      ld  (#fff4),a
29   802d       
30   802d      ;   ld  a,#7f
31   802d      ;   in  a,(#fe)
32   802d      ;   rra
33   802d      ;   jp  nc,#f4b3
34   802d       
35   802d 010000      ld  bc,#00
36   8030 0b     wait  dec bc
37   8031 78        ld  a,b
38   8032 b1        or  c
39   8033 20fb       jr  nz,wait
40   8035 3e05       ld  a,#05
41   8037 210202      ld  hl,#0202
42   803a 10fe    djnz  djnz djnz
43   803c d3fe       out (#fe),a
44   803e eef8       xor #f8
45   8040 25        dec h
46   8041 20f7       jr  nz,djnz
47   8043 2d        dec l
48   8044 20f4       jr  nz,djnz
49   8046 18ce       jr  loop
50   8048       
51   8048 31007e   ggg  ld  sp,#7e00
52   804b cd5b80      call cls
53   804e 217080      ld  hl,text
54   8051 0619       ld  b,ee-zz
55   8053 7e     hhh  ld  a,(hl)
56   8054 23        inc hl
57   8055 d7        rst #10
58   8056 10fb       djnz hhh
59   8058 fb        ei
60   8059 cf        rst #08
61   805a ff        db  #ff
62   805b       
63   805b 210040   cls  ld  hl,#4000
64   805e 110140      ld  de,#4001
65   8061 010018      ld  bc,#1800
66   8064 3600       ld  (hl),#00
67   8066 edb0       ldir
68   8068 010003      ld  bc,#0300
69   806b 3638       ld  (hl),#38
70   806d edb0       ldir
71   806f c9        ret
72   8070      text
73   8070 160101   zz   db  22,1,1
74   8073 53746c61     db  'Stlacili ste NMI'
      63696c69  
      20737465  
      204e4d49  
75   8083 20212121     db  ' !!!',6,6
      0606    
76   8089      ee
77   8089 160101   qwe  db  22,1,1
78   808c 53746c61     db  'Stlacte NMI'
      63746520  
      4e4d49   
79   8097 20212121     db  ' !!!',6,6
      0606    
80   809d 00     rty  nop

 cls  805b * djnz  803a * ee   8089 * ggg  8048 *
 hhh  8053 * loop  8016 * p   8000 * qwe  8089 *
 rty  809d * text  8070 * uio  8011 * wait  8030 *
 zz   8070 *                        

Bytes:158 labels:13 errors:0  


Popis
Myslite si ze chyba v obsluznej rutinke NMI v povodnej romke je tak vazna ze je prakticke pouzitie NMI s touto chybou nemozne ? O tom, ze na Spektre nie je nic nemozne, vas snad presvedci tento programcek...

Poznámky
Program nemusi spravne pracovat na niektorych upravenych romkach.

Poslal
Busy