Scroll_01

Zdrojový kód


     org 32768


     ld  hl,16384+32
     ld  de,16384

     ld  b,192-8

SCRL1
     push bc
     push hl
     push de

     ld  bc,32
     ldir

     pop hl
     call DOWN_HL
     ex  de,hl
     pop hl
     call DOWN_HL
     pop bc
     djnz SCRL1

     ld  hl,7*32+20480
     ld  a,8
SCRL2
     ld  d,h
     ld  e,l
     inc e
     ld  c,31
     ld  (hl),b
     ldir
     ld  l,7*32
     inc h
     dec a
     jr  nz,SCRL2

     ret


DOWN_HL

     inc h
     ld  a,h
     and 7
     ret nz
     ld  a,l
     add a,32
     ld  l,a
     ld  a,h
     jr  c,DOWNHL2
     sub 8
     ld  h,a
DOWNHL2 cp  88
     ret c
     ld  h,64
     ret

;||
Popis
Při každém zavolání odskroluje obrazovku (jenom pixely) o jeden znak nahoru. Co nahoře obrazovku opustí, už se v ní neobjeví. Spodní řádek se smaže.

Poznámky
Nic...

Poslal
dR0n_K3l